Bất đẳng thức và cực trị hàm nhiều biến – Lê Văn Đoàn

Thông tin thêm về Bất đẳng thức và cực trị hàm nhiều biến – Lê Văn Đoàn

Tài liệu gồm 21 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Văn Đoàn, tuyển chọn các bài toán bất đẳng thức và cực trị hàm nhiều biến.
Bài 1. CÁC BẤT ĐẲNG THỨC THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG.
1. Bất đẳng thức Cauchy (AM – GM).
2. Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz (Bunhiaxcôpki).
3. Bất đẳng thức véctơ.
4. 1 số chuyển đổi hằng đẳng thức thường gặp.
5. 1 số bình chọn căn bản và bất đẳng thức phụ.
Bài 2. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM HAI BIẾN SỐ.
I. Bài toán 2 biến có tính đối xứng.
II. Bài toán 2 biến có tính sang trọng.
III. Bài toán có 2 biến nhưng cần bình chọn trước, rồi đặt ẩn phụ sau.
Bài 3. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM BA BIẾN SỐ.
I. Ba biến đối xứng.
1. Đặt ẩn phụ trực tiếp.
2. Bình chọn trước, rồi đặt ẩn phụ sau.
II. Ba biến nhưng có 2 biến đối xứng.
III. Phương pháp đồ thị.
1. Bài toán có giả định tổng các biến là hằng số với P = f(a) + f(b) + f(c).
2. Bài toán có giả định tổng bình phương các biến bằng hằng số với P = f(a) + f(b) + f(c).
3. Bài toán có giả định tích các biến là hằng số hoặc P có dạng P = f(a).f(b).f(c).
IV. Bình chọn dồn về 1 biến f(a) hoặc f(b) hoặc f(c), rồi xét hàm.
V. Xét hàm tuần tự từng biến và xét hàm đại diện cho 3 biến.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bất #đẳng #thức #và #cực #trị #hàm #nhiều #biến #Lê #Văn #Đoàn

Tài liệu gồm 21 trang do thầy giáo Lê Văn Đoàn biên soạn, chuyên đề về bất đẳng thức lựa chọn và quy đồng hàm số đồng biến.

Bài 1. Các lệch lạc thường được sử dụng.

1. Bất đẳng thức Cauchy (AM – GM).
2. Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz (Bunhiaxcopki).
3. Bất đẳng thức vectơ.
4. 1 số chuyển đổi ko đổi của vốn cổ phần thường.
5. 1 số bình chọn căn bản và bất đẳng thức bé.
Bài 2. bất đẳng thức và cường điệu của hàm 2 biến.

I. Bài toán 2 biến có đối xứng.
II. Bài toán 2 biến có sang trọng.
III. Vấn đề là có 2 biến cần được bình chọn trước, sau ấy đặt phép cộng chưa biết sau.
bài 3. bất đẳng thức và cường điệu của hàm 3 biến.

I. Ba biến đối xứng.
1. Đặt ẩn phụ trực tiếp.
2. Bình chọn trước thì đặt ẩn phụ sau.
II. Ba biến trong ấy 2 biến đối xứng.
III. Phương pháp đồ thị.
1. Bài toán giả định rằng tổng các biến là ko đổi với P = f (a) + f (b) + f (c).
2. Bài toán giả định rằng tổng bình phương của các biến là ko đổi với P = f (a) + f (b) + f (c).
3. Bài toán cho rằng tích của 1 biến là hằng số hoặc P có dạng P = f (a) .f (b) .f (c).
IV. Bình chọn các biến f (a) hoặc f (b) hoặc f (c), và sau ấy coi xét hàm.
V. Tuần tự xét hàm số từng biến và xét hàm số bộc lộ 3 biến số.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Bất đẳng thức và cực trị hàm nhiều biến – Lê Văn Đoàn

Tài liệu gồm 21 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Văn Đoàn, tuyển chọn các bài toán bất đẳng thức và cực trị hàm nhiều biến.
Bài 1. CÁC BẤT ĐẲNG THỨC THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG.
1. Bất đẳng thức Cauchy (AM – GM).
2. Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz (Bunhiaxcôpki).
3. Bất đẳng thức véctơ.
4. 1 số chuyển đổi hằng đẳng thức thường gặp.
5. 1 số bình chọn căn bản và bất đẳng thức phụ.
Bài 2. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM HAI BIẾN SỐ.
I. Bài toán 2 biến có tính đối xứng.
II. Bài toán 2 biến có tính sang trọng.
III. Bài toán có 2 biến nhưng cần bình chọn trước, rồi đặt ẩn phụ sau.
Bài 3. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM BA BIẾN SỐ.
I. Ba biến đối xứng.
1. Đặt ẩn phụ trực tiếp.
2. Bình chọn trước, rồi đặt ẩn phụ sau.
II. Ba biến nhưng có 2 biến đối xứng.
III. Phương pháp đồ thị.
1. Bài toán có giả định tổng các biến là hằng số với P = f(a) + f(b) + f(c).
2. Bài toán có giả định tổng bình phương các biến bằng hằng số với P = f(a) + f(b) + f(c).
3. Bài toán có giả định tích các biến là hằng số hoặc P có dạng P = f(a).f(b).f(c).
IV. Bình chọn dồn về 1 biến f(a) hoặc f(b) hoặc f(c), rồi xét hàm.
V. Xét hàm tuần tự từng biến và xét hàm đại diện cho 3 biến.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bất #đẳng #thức #và #cực #trị #hàm #nhiều #biến #Lê #Văn #Đoàn


  • Tổng hợp: Xgame VN
  • #Bất #đẳng #thức #và #cực #trị #hàm #nhiều #biến #Lê #Văn #Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button