Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Thông tin thêm về Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép, xác nhận bàn giao lại tài sản cơ sở vật chất trường học. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học thường được dùng vào các dịp cuối năm học, nghỉ hè.
Nội dung trong mẫu biên bản bàn giao cần trình bày rõ thông tin của bên bàn giao và bên tiếp nhận, nội dung tiếp nhận và trách nhiệm của các bên. Tài sản bàn giao phải được xác định chính xác giá trị đang theo dõi trên sổ sách kế toán và phải được đánh giá lại giá trị thực tế theo mặt bằng giá trị tại thời điểm và địa điểm bàn giao. Vậy dưới đây là mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học mời các bạn cùng tải tại đây.
Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

PHÒNG GD&ĐT …………….
TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số……/BB – …………..

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN HÈ NĂM HỌC 20…- 20…
Thời gian bắt đầu: ………………………………………………………………..
Địa điểm: ………………………………………………………………………..
Thành phần tham dự: 1……………………….. – BT Chi bộ- Hiệu trưởng;
2. ………………………. Phó BT Chi bộ- P. Hiệu trưởng ;
3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp;
4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất nhà trường;
5. ………………………..- Nhân viên bảo vệ .
A. Nội dung:
Bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học 20….– 20….
* Danh mục và hiện trạng tài sản cố định :
– Gồm : ….phòng học, trong đó có …phòng học nhà …tầng và … phòng học nhà cấp 4. (Hiện trạng và tài sản trong các phòng học như biên bản bàn giao).
– Các phòng còn lại như sau:
+ Phòng làm việc của hội đồng …. phòng: (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ….phòng Thư viện + ….thiết bị: chứa tất cả Sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo.)
+ …..phòng tin học. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ………Phòng làm việc của Hiệu trưởng và P Hiệu trưởng. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ……. nhà công vụ với ….phòng ở và ……. nhà vệ sinh.
+ Khuân viên nhà trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.
+ ….. bộ chìa khóa của tất cả các phòng nói trên được giao cho nhân viên bảo vệ.
B. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:
1. Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời hè để tiếp tục sử dụng trong năm học mới.
2. Niêm phong chặt các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu giao điện ở các phòng học ở nhà cấp 4 và dãy 2 tầng để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
3. Nếu có việc gì xảy ra phải báo cáo với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời.
4. Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của nhà trường, bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
5. Trong thời gian hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý và nhân viên trực theo lịch cụ thể có đính kèm)
Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được thông qua và được sự nhất trí của tất cả các thành viên tham gia.
Biên bản kết thúc vào … giờ …, ngày … tháng …năm 20…./.
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA BÀN GIAO

NHÂN VIÊN BẢO VỆ
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM KÊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #nhà #trường #Mẫu #biên #bản #bàn #giao #tài #sản

Hồ sơ bàn giao cơ sở vật chất trường học Một biểu mẫu được tạo ra để ghi lại và xác nhận việc giao tài sản và cơ sở vật chất của trường. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học thường được sử dụng vào cuối năm học và trong kỳ nghỉ hè.

Nội dung của mẫu giấy chứng nhận chuyển nhượng phải thể hiện rõ thông tin của bên giao và bên nhận, nội dung nhận và trách nhiệm của các bên. Tài sản được chuyển giao phải xác định chính xác giá trị theo dõi trên sổ sách và được đánh giá lại giá trị thực tế phù hợp với tiêu chuẩn giá trị tại thời điểm và địa điểm giao nhận. Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao điểm trường. Vui lòng tải xuống từ đây.

Mẫu thư bàn giao cơ sở vật chất trường học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ………….

Trường học ……………………

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Không …… / BB- ………… ..

……… .., ngày tháng năm…

Báo cáo

Quản lý cơ sở vật chất trường học cho nhân viên an ninh trong thời gian học 20 năm … -20 …

Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………………………………………….

nơi: ………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự: 1 ………… ..– Ban chấp hành – Chủ tịch;

hai. …………………………. Phó Thư ký Tham mưu trưởng-P. Người đọc;

3. Giáo viên chủ nhiệm lớp;

4. Ủy ban Danh mục Cơ sở vật chất Trường học.

5. ………… ..- Bảo vệ.

A. Nội dung:

Bàn giao cơ sở vật chất của trường cho nhân viên bảo vệ trong mùa hè năm học…. – 20….

* Danh mục tài sản cố định và hiện trạng:

-Cấu tạo:…. lớp học. Ở tầng 1 có một phòng học gia đình và một phòng học gia đình lớp 4. (Hiện trạng và tài sản của các phòng học làm chứng chỉ giao nhận).

Các phòng còn lại là:

+ Phòng làm việc Hội đồng … Phòng: (Có biên bản kèm theo chỗ ở trong phòng).

+…. thư viện + … Trang thiết bị: Bao gồm toàn bộ sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo).

+ …. Phòng thông tin. (Biên bản kèm theo chỗ ở trong phòng).

+ ………… Phòng làm việc của giám đốc và giám đốc P. (Có biên bản kèm theo chỗ ở trong phòng).

+ ……. …. Một nhà công vụ với một phòng và … phòng tắm.

+ Khuôn viên trường có hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.

+ ….. Tất cả chìa khóa của các phòng trước được giao cho bảo vệ.

B. Yêu cầu đối với việc thực hiện chức năng của nhân viên bảo vệ:

1. Quản lý, cất giữ tài sản cũ đã qua hè và tiếp tục sử dụng vào năm học mới.

2. Đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, chúng tôi sẽ đóng cầu truyền tải trong các phòng học cấp 4 và trong các tòa nhà hai tầng.

3. Nếu có sự việc xảy ra phải báo cáo với ban giám hiệu, ban ngành đoàn thể nhà trường để kịp thời xử lý.

4. Nhân viên bảo vệ tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản của trường.

5. Trong dịp hè, nhà trường sẽ phân công cán bộ quản lý, nhân viên trực theo lịch cụ thể đính kèm. )

Biên bản sẽ được lập tại Mục 03 có giá trị như nhau và được tất cả các thành viên tham gia thông qua và nhất trí.

Biên bản kết thúc bằng … giờ …, ngày … tháng … năm 20 …. /.

Đại diện của các Bên

Bảo vệ

(Vui lòng ký và ghi rõ họ tên của bạn)

Lớn lao

(Vui lòng ký và ghi rõ họ tên của bạn)

Đại diện ủy ban kiểm tra.

(Vui lòng ký và ghi rõ họ tên của bạn)


Thông tin thêm về Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép, xác nhận bàn giao lại tài sản cơ sở vật chất trường học. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học thường được dùng vào các dịp cuối năm học, nghỉ hè.
Nội dung trong mẫu biên bản bàn giao cần trình bày rõ thông tin của bên bàn giao và bên tiếp nhận, nội dung tiếp nhận và trách nhiệm của các bên. Tài sản bàn giao phải được xác định chính xác giá trị đang theo dõi trên sổ sách kế toán và phải được đánh giá lại giá trị thực tế theo mặt bằng giá trị tại thời điểm và địa điểm bàn giao. Vậy dưới đây là mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học mời các bạn cùng tải tại đây.
Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

PHÒNG GD&ĐT …………….
TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số……/BB – …………..

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN HÈ NĂM HỌC 20…- 20…
Thời gian bắt đầu: ………………………………………………………………..
Địa điểm: ………………………………………………………………………..
Thành phần tham dự: 1……………………….. – BT Chi bộ- Hiệu trưởng;
2. ………………………. Phó BT Chi bộ- P. Hiệu trưởng ;
3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp;
4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất nhà trường;
5. ………………………..- Nhân viên bảo vệ .
A. Nội dung:
Bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học 20….– 20….
* Danh mục và hiện trạng tài sản cố định :
– Gồm : ….phòng học, trong đó có …phòng học nhà …tầng và … phòng học nhà cấp 4. (Hiện trạng và tài sản trong các phòng học như biên bản bàn giao).
– Các phòng còn lại như sau:
+ Phòng làm việc của hội đồng …. phòng: (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ….phòng Thư viện + ….thiết bị: chứa tất cả Sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo.)
+ …..phòng tin học. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ………Phòng làm việc của Hiệu trưởng và P Hiệu trưởng. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).
+ ……. nhà công vụ với ….phòng ở và ……. nhà vệ sinh.
+ Khuân viên nhà trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.
+ ….. bộ chìa khóa của tất cả các phòng nói trên được giao cho nhân viên bảo vệ.
B. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:
1. Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời hè để tiếp tục sử dụng trong năm học mới.
2. Niêm phong chặt các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu giao điện ở các phòng học ở nhà cấp 4 và dãy 2 tầng để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
3. Nếu có việc gì xảy ra phải báo cáo với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời.
4. Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của nhà trường, bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
5. Trong thời gian hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý và nhân viên trực theo lịch cụ thể có đính kèm)
Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được thông qua và được sự nhất trí của tất cả các thành viên tham gia.
Biên bản kết thúc vào … giờ …, ngày … tháng …năm 20…./.
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA BÀN GIAO

NHÂN VIÊN BẢO VỆ
(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM KÊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #nhà #trường #Mẫu #biên #bản #bàn #giao #tài #sản


  • Tổng hợp: Xgame
  • #Biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #nhà #trường #Mẫu #biên #bản #bàn #giao #tài #sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button