Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

Thông tin thêm về Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel bao gồm các mẫu: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, Danh sách chi kinh phí, Danh sách chưa thực hiện chi kinh phí… được trình bày dưới dạng Excel giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc làm thủ tục xin hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong công ty. Mời các bạn tham khảo và tải về.
1. Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

2. Danh sách chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

3. Danh sách chưa thực hiện chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

4. Thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà
– Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.
– Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong vòng 02 ngày làm việc.
– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.
Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.
– Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.
Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.
– Thời hạn giải quyết:
+ Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.
Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Biểu #mẫu #nhận #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #theo #Quyết #định #Excel

Quyết định 08 Mẫu đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà trên Excel bao gồm các biểu mẫu sau: danh sách nhân viên xin hỗ trợ thuê nhà, bảng kê chi phí, bảng kê chi phí chưa thực hiện … với định dạng Excel, công ty sẽ dễ dàng hơn trong việc xin hỗ trợ tiền thuê nhà. Nhân viên công ty. Tham khảo và tải về.

1. Danh sách nhân viên yêu cầu hỗ trợ thuê

2. Bảng kê chi phí hỗ trợ thuê

Yêu cầu hỗ trợ cho thuê

3. Danh sách các chi phí hỗ trợ thuê chưa thực hiện

 Danh sách các chi phí chưa thực hiện để hỗ trợ cho thuê

4. Thủ tục để nhân viên được hỗ trợ tiền thuê

– Người lao động làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 1 gửi Công ty tổng hợp số 08/2022 / QĐ-TTg về tính chính xác của các thông tin quy định tại Điều 4 Khoản 1 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg I sẽ chịu trách nhiệm.

– Căn cứ vào yêu cầu của người lao động, công ty phải lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ thu nhập theo Mẫu số 2 và công bố tại nơi làm việc trong thời hạn ít nhất 03 ngày làm việc.

Nếu bạn nhận xét về phạm vi bảo hiểm và điều khoản hỗ trợ, Công ty sẽ, trong vòng 02 ngày làm việc, xác nhận phạm vi bảo hiểm và điều khoản hỗ trợ phù hợp như được nêu tại Mục 4 của Quyết định này.

– Công ty gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 2 đến cơ quan BHXH để xác nhận người lao động thuộc diện BTXH bắt buộc.

Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin người lao động quy định tại Điều 4 Khoản 2 và 3 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.

Các công ty có thể lập danh sách nhân viên xin hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng và yêu cầu cơ quan an sinh xã hội xác nhận trả một lần trong hai hoặc ba tháng.

Cơ quan an sinh xã hội sẽ xác nhận bảo hiểm an sinh xã hội bắt buộc của người lao động trong vòng hai ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu.

– Địa điểm vận chuyển: Theo quy định, công ty phải nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất.

Các công ty có thể gửi tài liệu cho một yêu cầu hỗ trợ hai hoặc ba tháng.

-Thời gian nhận được yêu cầu: Chậm nhất đến ngày 15 tháng 8 năm 2022.

– Thời hạn thanh toán:

+ Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh, hồ sơ sẽ được Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp nhà nước.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân Nhà nước phải ra quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Đồng thời, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện việc thanh toán hỗ trợ.

Trường hợp không chấp thuận, Ủy ban nhân dân Nhà nước thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Công ty phải trả lương cho người lao động trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đọc thêm trong phần này. Quy trình quản lý với các mặt hàng đường Làm hài lòng.


Thông tin thêm về Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel

Biểu mẫu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 Excel bao gồm các mẫu: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, Danh sách chi kinh phí, Danh sách chưa thực hiện chi kinh phí… được trình bày dưới dạng Excel giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc làm thủ tục xin hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong công ty. Mời các bạn tham khảo và tải về.
1. Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

2. Danh sách chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

3. Danh sách chưa thực hiện chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà

4. Thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà
– Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.
– Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong vòng 02 ngày làm việc.
– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.
Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.
– Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.
Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.
– Thời hạn giải quyết:
+ Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.
Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Biểu #mẫu #nhận #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #theo #Quyết #định #Excel


  • Tổng hợp: Xgame
  • #Biểu #mẫu #nhận #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà #theo #Quyết #định #Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button