Cách chuyển driver từ PC Windows cũ sang mới

Thông tin thêm về Cách chuyển driver từ PC Windows cũ sang mới

Cài đặt lại toàn bộ driver vào PC Windows mới không quá phức tạp như bạn nghĩ. Hãy cùng Xgame tìm hiểu cách chuyển driver từ máy tính cũ sang mới.

Trong thế giới việc nâng cấp và cập nhật thiết bị được thực hiện liên tục, đôi khi, trong một thời gian ngắn, một thiết bị đã mất đi sự hỗ trợ từ nhà sản xuất. Thật may, bạn có một cách để sao chép driver hiện tại tù PC cũ sang mới, miễn là cả hai thiết bị đều dùng hệ điều hành giống nhau.
Cách tạo và lưu danh sách driver
Trước khi bắt đầu tạo bảo sao lưu driver cũ vào PC mới, bạn nên tạo danh sách driver cần thiết. Có tên driver và thông tin về vị trí của nó sẽ giúp bạn tìm thấy driver chính xác để cài đặt sau này.
Cách dễ nhất để thấy toàn bộ thiết bị và driver được cài trên một máy tính Windows là dùng công cụ System Information có sẵn trên hệ thống.
1. Bạn có thể mở ứng dụng bằng cách tìm msinfo32 trên thanh tìm kiếm ở Windows và chọn System Information từ kết quả. Bạn cũng có thể mở hộp thoại Run và nhập msinfo32.exe > click OK.

2. Khi ứng dụng này mở, nó sẽ hiện một danh sách tất cả phần cứng và thiết bị được cài trên máy tính. Chọn thiết bị sẽ hiện thông tin của nó, bao gồm đầy đủ đường dẫn tới file driver.
3. Bạn có thể lưu thông tin này vào file text bằng File > Export > Save. Bạn có thể lặp lại quá trình này cho mọi thiết bị cần chuyển driver.
Lựa chọn khác là dùng lệnh trong công cụ Command Prompt để hiện và xuất danh sách file driver. Bạn có thể dùng một số lệnh để hiện driver nhưng thuận tiện nhất là:
driverquery /FO list /v
Hiện một danh sách driver kèm thông tin về một ổ đĩa. Nếu muốn lưu danh sách đó dưới dạng file text, bạn có thể làm việc này bằng cách thêm chuỗi sau vào lệnh:
driverquery /FO list /v > C:UsersUSERNAMEDesktoplistofdrivers.txt
Thay đổi USERNAME bằng tên ngời dùng của bạn. Khi lệnh này chạy, một file text mang tên “listofdrivers” sẽ được lưu vào desktop. Bạn có thể dùng tên một file text khác nếu không muốn sử dụng “listofdrivers.”
Không có phương pháp nào lưu file driver thực sự, chỉ lưu thông tin chi tiết về ổ đĩa. Tạo một danh sách driver bạn cần không phải bước cần thiết, thế nhưng nó sẽ giúp việc tìm driver chính xác dễ hơn sau này.
Nếu không thấy driver mong muốn trong danh sách này, bạn nên kiểm tra driver bị hỏng hoặc cần sửa chữa.
Xuất driver sang thư mục backup
Khi cài đặt driver trên máy tính, trước tiên, bạn cần thêm chúng vào thư mục bảo mật DriverStore. Sau đó, hệ thống có thể dùng chúng tại vị trí cần thiết. Điều này được gọi là phân giai đoạn. Nó cho phép Windows theo dõi mọi driver được cài đặt cùng bản cập nhật cho những ổ đĩa đó.
Tạo một bản sao thư mục DriverStore trên máy tính cũ ho bạn một bản bacup driver cần thiết, sẵn sàng được chuyển vào PC mới khi cần. Bạn có thể tạo một bản sao driver, nhưng chỉ tạo bản sao cho toàn bộ thư mục thường dễ và nhanh hơn.
Bạn có thể dùng cả Commnad Prompt hoặc Powershell để tạo một bản sao thư mục DriverStore trên máy tính cũ. Dưới đây là cách làm việc này trong Command Prompt:
1. Tạo một thư mục trên desktop mang tên driverstorebackup hoặc tương tự. Đây là nơi bạn sẽ sao chép file driver.
2. Mở Command Prompt và nhập dòng lệnh sau (thay USERNAME bằng tên người dùng của bạn):
dism /online /export-driver /destination:C:UsersUSERNAMEDesktopdriverstorebackup
3. Có thể bạn phải đợi một lúc để sao chép toàn bộ driver vào thư mục backup. Sau khi quá trình này hoàn tất, bạn có thể copy thư mục sao lưu đó vào ổ flash, rồi chuyển nó sang PC mới.

Cài đặt driver cũ trên PC mới
Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể cài đặt driver cũ vào máy tính mới qua File Explorer. Mở thư mục sao lưu bạn đã sao chép, điều hướng tới driver muốn cài đặt và click chuột phải vào file INF. Chọn Install từ menu này. Nếu đang dùng Win 11, bạn cần click Show More Options > Install.

Bạn cũng có thể thử cài đặt driver bằng Device Manager. Click chuột phải vào thiết bị và chọn Update Driver. Sau đó, làm theo hướng dẫn để tự tay cài một driver, điều hướng tới ổ đĩa chính xác trong thư mục sao lưu của bạn khi được nhắc.
Trên đây là cách chuyển driver từ PC Windows cũ sang mới. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

#Cách #chuyển #driver #từ #Windows #cũ #sang #mới

Cài đặt lại tất cả các trình điều khiển trên PC Windows mới Nó không phức tạp như bạn nghĩ đâu, hãy cùng big data tìm hiểu nhé Làm thế nào để chuyển trình điều khiển từ một máy tính cũ sang một máy tính mới?..

Trong một thế giới liên tục nâng cấp và cải tiến thiết bị, trong một số trường hợp, thiết bị có thể mất hỗ trợ của nhà sản xuất. May mắn thay, miễn là cả hai thiết bị sử dụng cùng một hệ điều hành, có một cách để sao chép trình điều khiển hiện có từ PC cũ sang PC mới.

Cách tạo và lưu danh sách trình điều khiển

Trước khi có thể sao lưu trình điều khiển cũ sang PC mới, bạn cần tạo danh sách các trình điều khiển cần thiết. Thông tin về tên trình điều khiển và vị trí của nó sẽ giúp bạn tìm được trình điều khiển chính xác để cài đặt sau này.

Cách dễ nhất để xem tất cả các thiết bị và trình điều khiển được cài đặt trên máy tính Windows của bạn là sử dụng các công cụ thông tin hệ thống có sẵn trên hệ thống của bạn.

1. Tìm kiếm msinfo32 trong thanh tìm kiếm của Windows và[システムインフォメーション 結果から。 ダイアログを開くこともできます 走る と入力します msinfo32.exe >クリック わかった

システムインフォメーション

2.このアプリケーションを開くと、コンピューターにインストールされているすべてのハードウェアとデバイスのリストが表示されます。 デバイスを選択すると、ドライバーファイルへのフルパスなどの情報が表示されます。

3.この情報をテキストファイルに保存できます。 ファイル>エクスポート>保存。 転送する必要のあるすべてのデバイスに対して、このプロセスを繰り返すことができます。

もう1つのオプションは、コマンドプロンプトツールのコマンドを使用して、ドライバーファイルのリストを表示およびエクスポートすることです。 いくつかのコマンドを使用してドライバーを表示できますが、最も便利なのは次のとおりです。

driverquery /FO list /v

ドライブに関する情報を含むドライバーのリストを表示します。 そのリストをテキストファイルとして保存する場合は、コマンドに次の文字列を追加することでこれを行うことができます。

driverquery /FO list /v > C:UsersUSERNAMEDesktoplistofdrivers.txt

USERNAMEを自分のユーザー名に変更します。 このコマンドを実行すると、「listofdrivers」という名前のテキストファイルがデスクトップに保存されます。 「listofdrivers」を使用したくない場合は、別のテキストファイル名を使用できます。

実際のドライバファイルを保存する方法はなく、ドライブに関する詳細情報のみを保存します。 必要なドライバーのリストを作成することは必要な手順ではありませんが、後で正しいドライバーを見つけるのが簡単になります。

このリストに目的のドライバーが表示されない場合は、ドライバーが損傷しているか、修理が必要かどうかを確認する必要があります。

ドライバをバックアップフォルダにエクスポートします

コンピューターにドライバーをインストールするときは、最初にドライバーをDriverStoreの安全なフォルダーに追加する必要があります。 その後、システムは必要に応じてそれらを使用できます。 これはステージングと呼ばれます。 これにより、Windowsは、インストールされているドライバーをそれらのドライブの更新とともに追跡できます。

古いコンピューターにDriverStoreフォルダーのコピーを作成して、必要なドライバーのコピーを作成し、必要なときに新しいPCに転送できるようにします。 ドライバのコピーを作成することもできますが、通常、フォルダ全体のコピーを作成する方が簡単で高速です。

Commnad PromptまたはPowershellのいずれかを使用して、古いコンピューターにDriverStoreフォルダーのコピーを作成できます。 コマンドプロンプトでこれがどのように機能するかを次に示します。

1.デスクトップにdriverstorebackupなどの名前のフォルダーを作成します。 ここでドライバーをコピーします。

2.開く コマンド・プロンプト 次のコマンドラインを入力します(置換 ユーザー名 あなたのユーザー名で):

dism /online /export-driver /destination:C:UsersUSERNAMEDesktopdriverstorebackup

3.すべてのドライバーをバックアップフォルダーにコピーするには、しばらく待つ必要がある場合があります。 プロセスが完了したら、そのバックアップフォルダをフラッシュドライブにコピーして、新しいPCに転送できます。

ドライバをバックアップフォルダにエクスポートします

新しいPCに古いドライバをインストールします

ほとんどの場合、ファイルエクスプローラーを使用して古いドライバーを新しいコンピューターにインストールできます。 コピーしたバックアップフォルダを開き、インストールするドライバに移動して、INFファイルを右クリックします。 このメニューから[インストール]Chọn. Nếu bạn đang sử dụng Windows 11, bạn cần nhấp vào Hiển thị thêm các tùy chọn> Cài đặt..

Cài đặt trình điều khiển

Bạn cũng có thể sử dụng để cài đặt trình điều khiển quản trị viên thiết bị.. Nhấp chuột phải vào thiết bị Cập nhật trình điều khiển.. Sau đó, làm theo hướng dẫn để cài đặt trình điều khiển theo cách thủ công và khi được nhắc, hãy điều hướng đến đúng ổ đĩa trong thư mục sao lưu của bạn.

Nó lên Cách chuyển trình điều khiển từ PC Windows cũ sang PC Windows mới.. Tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích.


Thông tin thêm về Cách chuyển driver từ PC Windows cũ sang mới

Cài đặt lại toàn bộ driver vào PC Windows mới không quá phức tạp như bạn nghĩ. Hãy cùng Xgame tìm hiểu cách chuyển driver từ máy tính cũ sang mới.

Trong thế giới việc nâng cấp và cập nhật thiết bị được thực hiện liên tục, đôi khi, trong một thời gian ngắn, một thiết bị đã mất đi sự hỗ trợ từ nhà sản xuất. Thật may, bạn có một cách để sao chép driver hiện tại tù PC cũ sang mới, miễn là cả hai thiết bị đều dùng hệ điều hành giống nhau.
Cách tạo và lưu danh sách driver
Trước khi bắt đầu tạo bảo sao lưu driver cũ vào PC mới, bạn nên tạo danh sách driver cần thiết. Có tên driver và thông tin về vị trí của nó sẽ giúp bạn tìm thấy driver chính xác để cài đặt sau này.
Cách dễ nhất để thấy toàn bộ thiết bị và driver được cài trên một máy tính Windows là dùng công cụ System Information có sẵn trên hệ thống.
1. Bạn có thể mở ứng dụng bằng cách tìm msinfo32 trên thanh tìm kiếm ở Windows và chọn System Information từ kết quả. Bạn cũng có thể mở hộp thoại Run và nhập msinfo32.exe > click OK.

2. Khi ứng dụng này mở, nó sẽ hiện một danh sách tất cả phần cứng và thiết bị được cài trên máy tính. Chọn thiết bị sẽ hiện thông tin của nó, bao gồm đầy đủ đường dẫn tới file driver.
3. Bạn có thể lưu thông tin này vào file text bằng File > Export > Save. Bạn có thể lặp lại quá trình này cho mọi thiết bị cần chuyển driver.
Lựa chọn khác là dùng lệnh trong công cụ Command Prompt để hiện và xuất danh sách file driver. Bạn có thể dùng một số lệnh để hiện driver nhưng thuận tiện nhất là:
driverquery /FO list /v
Hiện một danh sách driver kèm thông tin về một ổ đĩa. Nếu muốn lưu danh sách đó dưới dạng file text, bạn có thể làm việc này bằng cách thêm chuỗi sau vào lệnh:
driverquery /FO list /v > C:UsersUSERNAMEDesktoplistofdrivers.txt
Thay đổi USERNAME bằng tên ngời dùng của bạn. Khi lệnh này chạy, một file text mang tên “listofdrivers” sẽ được lưu vào desktop. Bạn có thể dùng tên một file text khác nếu không muốn sử dụng “listofdrivers.”
Không có phương pháp nào lưu file driver thực sự, chỉ lưu thông tin chi tiết về ổ đĩa. Tạo một danh sách driver bạn cần không phải bước cần thiết, thế nhưng nó sẽ giúp việc tìm driver chính xác dễ hơn sau này.
Nếu không thấy driver mong muốn trong danh sách này, bạn nên kiểm tra driver bị hỏng hoặc cần sửa chữa.
Xuất driver sang thư mục backup
Khi cài đặt driver trên máy tính, trước tiên, bạn cần thêm chúng vào thư mục bảo mật DriverStore. Sau đó, hệ thống có thể dùng chúng tại vị trí cần thiết. Điều này được gọi là phân giai đoạn. Nó cho phép Windows theo dõi mọi driver được cài đặt cùng bản cập nhật cho những ổ đĩa đó.
Tạo một bản sao thư mục DriverStore trên máy tính cũ ho bạn một bản bacup driver cần thiết, sẵn sàng được chuyển vào PC mới khi cần. Bạn có thể tạo một bản sao driver, nhưng chỉ tạo bản sao cho toàn bộ thư mục thường dễ và nhanh hơn.
Bạn có thể dùng cả Commnad Prompt hoặc Powershell để tạo một bản sao thư mục DriverStore trên máy tính cũ. Dưới đây là cách làm việc này trong Command Prompt:
1. Tạo một thư mục trên desktop mang tên driverstorebackup hoặc tương tự. Đây là nơi bạn sẽ sao chép file driver.
2. Mở Command Prompt và nhập dòng lệnh sau (thay USERNAME bằng tên người dùng của bạn):
dism /online /export-driver /destination:C:UsersUSERNAMEDesktopdriverstorebackup
3. Có thể bạn phải đợi một lúc để sao chép toàn bộ driver vào thư mục backup. Sau khi quá trình này hoàn tất, bạn có thể copy thư mục sao lưu đó vào ổ flash, rồi chuyển nó sang PC mới.

Cài đặt driver cũ trên PC mới
Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể cài đặt driver cũ vào máy tính mới qua File Explorer. Mở thư mục sao lưu bạn đã sao chép, điều hướng tới driver muốn cài đặt và click chuột phải vào file INF. Chọn Install từ menu này. Nếu đang dùng Win 11, bạn cần click Show More Options > Install.

Bạn cũng có thể thử cài đặt driver bằng Device Manager. Click chuột phải vào thiết bị và chọn Update Driver. Sau đó, làm theo hướng dẫn để tự tay cài một driver, điều hướng tới ổ đĩa chính xác trong thư mục sao lưu của bạn khi được nhắc.
Trên đây là cách chuyển driver từ PC Windows cũ sang mới. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

#Cách #chuyển #driver #từ #Windows #cũ #sang #mới


  • Tổng hợp: Xgame
  • #Cách #chuyển #driver #từ #Windows #cũ #sang #mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button