Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Thông tin thêm về Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Ngày 04/05/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1399/LĐTBXH-VL năm 2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Theo đó, quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia gồm 05 bước. Trong đó, NLĐ cần thực hiện các bước sau đây:
Đăng ký tài khoản, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Sau khi đăng nhập, NLĐ tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022.
Đính kèm hồ sơ: Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1399/LĐTBXH-VLV/v tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại tiết c điểm 10 Mục I Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan để cung cấp dịch vụ công giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn).
Để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung sau:
1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai, thực hiện theo quy trình, biểu mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (quy trình kèm theo).
2. Sử dụng tài khoản quản trị cấp cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đăng ký bằng thiết bị chứng thư số được cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý) để phân quyền cho tài khoản quản trị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm để giải quyết thủ tục hành chính nêu trên.
Tài liệu hướng dẫn các bước thực hiện trên Hệ thống đối với tài khoản cấp cao và tài khoản giải quyết thủ tục hành chính trong chức năng “Hướng dẫn sử dụng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://quantricovi.dichvucong.gov.vn).
Mọi thông tin chi tiết về sử dụng tài khoản, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Đình Lợi, chuyên viên Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (điện thoại: 080.40551, 0984.688.909).
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: – Như trên;– Bộ trưởng (để báo cáo);– Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan;– Văn phòng Chính phủ;– Bộ Công An;– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;– Sở LĐ-TB&XH;– Trung tâm Thông tin;– Lưu: VT, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(kèm theo công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022)
1. Sơ đồ quy trình:

2. Mô tả quy trình:
Bước 1: Người lao động đăng ký tài khoản, đăng nhập trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và thực hiện:
– Tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
– Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01
– Đính kèm hồ sơ:
+ Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.
Chọn gửi Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.
Bước 2: Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động (bao gồm họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, Số sổ bảo hiểm xã hội, ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc) qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Bước 3: Sau khi nhận được thông tin của người lao động từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra thông tin người lao động.
– Trường hợp 01: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trả lại kết quả không hợp lệ (lưu ý ghi rõ nội dung không chính xác) về Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay khi người lao động gửi hồ sơ.
– Trường hợp 02: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, bảo hiểm xã hội phải trả lại thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, thực hiện ký số và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến trung tâm dịch vụ việc làm.
– Trường hợp 03: Nếu người lao động chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay cho người lao động khi gửi hồ sơ.
Bước 4: Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do bảo hiểm xã hội chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định (tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thể lựa chọn phương thức trình qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc trình trực tiếp).
Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật thông tin từ chối hồ sơ có đính kèm văn bản nêu rõ lý do trên cổng Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Bước 5: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phản hồi kết quả:
– Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật trạng thái từ chối hồ sơ và đính kèm văn bản trả lời lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo cho người lao động.
– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ cập nhật trạng thái Duyệt hồ sơ và đính kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 02 (có ký số).
Khi hồ sơ được phê duyệt hoặc bị từ chối, hệ thống gửi thông báo qua SMS tới người lao động, đồng thời hiển thị thông tin, văn bản liên quan trên cổng Dịch vụ công Quốc Gia./.
Ghi chú:
1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định hiện hành.
2. Việc chuyển quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động thực hiện theo quy định hiện hành.
…………………
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung Công văn

#Công #văn #1399LĐTBXHVL #Hướng #dẫn #nộp #hồ #sơ #hưởng #trợ #cấp #thất #nghiệp #trên #Cổng #DVCQG

Ngày 4/5/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn 1399 / LĐTBXH-VL2022. Về việc tiếp nhận và thanh lý hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Do đó, quy trình tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp của người lao động trên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm 5 bước. Trong đó, người lao động phải thực hiện các bước sau:

  • Đăng ký tài khoản và đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.
  • Sau khi đăng nhập, người lao động chọn tìm và gửi các tiện ích: Giải quyết trợ cấp thất nghiệp.
  • Nhập dữ liệu liên quan đến hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo công văn 1399 / LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022.
  • Phụ lục: Bản sao hoặc bản scan của hợp đồng lao động theo quy định hoặc bằng chứng về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Bộ Lao động, Đánh giá và Xã hội
——-

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

con số: 1399 / LĐTBXH-VL
Tiếp nhận và thanh lý hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2022

Ước lượng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân của Bang và các thành phố trực thuộc Trung ương

Tại tiểu mục c, điểm 10, mục I của Nghị quyết số 107 / NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 và quyết định số 06 / QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2021 tại Hội đồng quản trị thường trực tháng 8 năm 2021, trong chức năng được giao. được Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, danh tính và xác thực điện tử, định hướng đến năm 2030 từ năm 2022 đến năm 2025. Đã góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của đất nước. TBXH phối hợp với các cơ quan Chính phủ, BHXH Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp dịch vụ công giải quyết trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công của cả nước (https://dichvucong.gov.vn).

Nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến và giúp người lao động thực hiện các thủ tục giấy tờ một cách nhanh chóng và thuận tiện, Bộ Lao động Thương binh Xã hội trân trọng kính gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. các tổ chức liên quan và thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm xây dựng và tuân thủ quy trình, quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nhận và chi trả trợ cấp cho nạn thất nghiệp. Cổng dịch vụ (quy trình được kết nối).

2. Tài khoản Quản lý cấp cao của Ủy ban nhân dân Nhà nước hoặc Thành phố hoạt động trực thuộc Trung ương (được đăng ký trên thiết bị chứng thư số do Ủy ban nhân dân cấp bang hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân Nhà nước cấp quyền quản lý) Bộ Lao động để xử lý các thủ tục hành chính nói trên. các biện pháp phân cấp việc sử dụng tài khoản quản trị của Trung tâm chăm sóc người tàn tật và các vấn đề xã hội và việc làm.

Tài liệu về quy trình thực hiện của Hệ thống tài khoản cấp cao và thủ tục hành chính đối với tài khoản thanh toán tại chức năng “Hướng dẫn sử dụng” của Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://quantricovi.dichvucong.gov.vn).

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với Nguyen Din Roy (điện thoại: 080.40551, 0984.688.909), chuyên viên phòng hành chính của các cơ quan chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, hướng dẫn.

Cảm tạ. /.

Người nhận:
– Như được đề cập ở trên;
– Bộ trưởng (để thông báo);
– Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoán.
-Cơ quan chính phủ;
– Nhân viên chính thức;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
-Trung tâm Thông tin;
– Lưu: VT, CVL.

KT.Minister
Phó

Lê Văn Thanh

Các bước tiếp nhận và giải quyết trợ cấp thất nghiệp của người lao động trên Cổng dịch vụ quốc gia

(Chứa) Theo công văn số 1399 / LĐTBXH-VL Ngày 5 tháng 4 năm 2022)

1. Sơ đồ quy trình:

2. Mô tả quy trình:

bước 1: Người lao động đăng ký tài khoản, đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện như sau:

– Tìm dịch vụ công và chọn gửi: Giải quyết trợ cấp thất nghiệp

– Thực hiện theo Mẫu số 01 để điền thông tin về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

-Đính kèm hồ sơ.

+ Bản sao hoặc bản scan một hợp đồng lao động nhất định hoặc một tài liệu chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Chọn gửi đến Bộ Lao động – Trung tâm Dịch vụ Việc làm về Các vấn đề Xã hội để nhận và xử lý đơn đăng ký của bạn.

Bước 2: Cổng Dịch vụ công chức quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động (họ tên, số chứng minh nhân dân / CCCD / hộ chiếu, số sổ BHXH, ngày chấm dứt hợp đồng lao động …) qua hệ thống của cơ quan BHXH.

Bước 3: Sau khi nhận được thông tin về người lao động được điều động từ Cổng dịch vụ công chức quốc gia, cơ quan BHXH có trách nhiệm rà soát thông tin của người lao động.

– Trường hợp 01: Dữ liệu số thẻ BHXH không trùng khớp về tên hoặc số DNI / CCCD / hộ chiếu với dữ liệu của cơ quan BHXH thì trả về kết quả không hợp lệ (không đúng nội dung). ) Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hiển thị thông báo ngay khi người lao động nộp hồ sơ.

– Trường hợp 02: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp, số sổ BHXH và dữ liệu họ tên hoặc số chứng minh nhân dân / CCCD / hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan BHXH. Công ty bảo hiểm xã hội phải gửi lại thông tin về quá trình chi trả bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp của người lao động, ký điện tử và nộp hồ sơ trực tuyến ngay trong ngày nhận được thông tin từ Cổng dịch vụ dân sự quốc gia. .. Đến trung tâm dịch vụ việc làm.

– Trường hợp 03: Nếu người lao động vẫn chưa đóng được sổ BHXH thì đơn vị BHXH gửi thông báo đến Cổng Dịch vụ công quốc gia về việc không đóng sổ và sẽ thông báo ngay cho người lao động về việc tăng thêm. Ứng dụng của bạn.

Bước 4: Trong thời hạn 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do BHXH tỉnh chuyển đến, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm xem xét, giao hồ sơ của người lao động đủ điều kiện và chuyển đến Phòng ban. Bộ Lao động – Nội quy về Người khuyết tật và Xã hội (Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Bộ Lao động – Người khuyết tật và Xã hội, tùy theo điều kiện địa phương). Công ty có thể chọn nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc nộp trực tiếp).

Nếu yêu cầu không phù hợp, cán bộ cập nhật thông tin, từ chối yêu cầu và có văn bản giải trình với Cổng Dịch vụ công quốc gia và nêu rõ lý do.

Bước 5: Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp nhận hồ sơ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ trả kết quả như sau:

– Nếu yêu cầu không đầy đủ, viên chức cập nhật trạng thái từ chối của yêu cầu và thông báo kèm theo phản hồi trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho người lao động.

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ cập nhật tình trạng hồ sơ và đính kèm hồ sơ giải quyết trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 02 (ký điện tử).

Nếu yêu cầu được chấp thuận hoặc bị từ chối, hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS thông báo để người lao động hiển thị các thông tin, tài liệu liên quan trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ghi chú:

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định hiện hành.

2. Việc chuyển quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội và việc trả, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động thực hiện theo quy định hiện hành.

……………………

Để biết thêm thông tin về công văn, tải file tài liệu.


Thông tin thêm về Công văn 1399/LĐTBXH-VL Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Ngày 04/05/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1399/LĐTBXH-VL năm 2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Theo đó, quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia gồm 05 bước. Trong đó, NLĐ cần thực hiện các bước sau đây:
Đăng ký tài khoản, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Sau khi đăng nhập, NLĐ tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022.
Đính kèm hồ sơ: Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1399/LĐTBXH-VLV/v tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại tiết c điểm 10 Mục I Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan để cung cấp dịch vụ công giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn).
Để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục được nhanh chóng, thuận tiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung sau:
1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai, thực hiện theo quy trình, biểu mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (quy trình kèm theo).
2. Sử dụng tài khoản quản trị cấp cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đăng ký bằng thiết bị chứng thư số được cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý) để phân quyền cho tài khoản quản trị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm để giải quyết thủ tục hành chính nêu trên.
Tài liệu hướng dẫn các bước thực hiện trên Hệ thống đối với tài khoản cấp cao và tài khoản giải quyết thủ tục hành chính trong chức năng “Hướng dẫn sử dụng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://quantricovi.dichvucong.gov.vn).
Mọi thông tin chi tiết về sử dụng tài khoản, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Đình Lợi, chuyên viên Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (điện thoại: 080.40551, 0984.688.909).
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: – Như trên;– Bộ trưởng (để báo cáo);– Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan;– Văn phòng Chính phủ;– Bộ Công An;– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;– Sở LĐ-TB&XH;– Trung tâm Thông tin;– Lưu: VT, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(kèm theo công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022)
1. Sơ đồ quy trình:

2. Mô tả quy trình:
Bước 1: Người lao động đăng ký tài khoản, đăng nhập trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và thực hiện:
– Tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
– Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01
– Đính kèm hồ sơ:
+ Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.
Chọn gửi Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.
Bước 2: Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động (bao gồm họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, Số sổ bảo hiểm xã hội, ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc) qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Bước 3: Sau khi nhận được thông tin của người lao động từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra thông tin người lao động.
– Trường hợp 01: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trả lại kết quả không hợp lệ (lưu ý ghi rõ nội dung không chính xác) về Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay khi người lao động gửi hồ sơ.
– Trường hợp 02: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, bảo hiểm xã hội phải trả lại thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, thực hiện ký số và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến trung tâm dịch vụ việc làm.
– Trường hợp 03: Nếu người lao động chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay cho người lao động khi gửi hồ sơ.
Bước 4: Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do bảo hiểm xã hội chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định (tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thể lựa chọn phương thức trình qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc trình trực tiếp).
Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật thông tin từ chối hồ sơ có đính kèm văn bản nêu rõ lý do trên cổng Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Bước 5: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phản hồi kết quả:
– Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật trạng thái từ chối hồ sơ và đính kèm văn bản trả lời lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo cho người lao động.
– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ cập nhật trạng thái Duyệt hồ sơ và đính kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 02 (có ký số).
Khi hồ sơ được phê duyệt hoặc bị từ chối, hệ thống gửi thông báo qua SMS tới người lao động, đồng thời hiển thị thông tin, văn bản liên quan trên cổng Dịch vụ công Quốc Gia./.
Ghi chú:
1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định hiện hành.
2. Việc chuyển quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động thực hiện theo quy định hiện hành.
…………………
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung Công văn

#Công #văn #1399LĐTBXHVL #Hướng #dẫn #nộp #hồ #sơ #hưởng #trợ #cấp #thất #nghiệp #trên #Cổng #DVCQG


  • Tổng hợp: Xgame
  • #Công #văn #1399LĐTBXHVL #Hướng #dẫn #nộp #hồ #sơ #hưởng #trợ #cấp #thất #nghiệp #trên #Cổng #DVCQG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button