Giáo Dục

Giải hóa 8 bài 5: Nguyên tố hóa học


Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 5: Nguyên tố hóa học – trang 19 sách giáo khoa hóa học 8. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 8 bài 5: Nguyên tố hóa học nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 5: Nguyên tố hóa học

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Nguyên tố hóa học

Định nghĩa

 • Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.
 • Số p là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học

Kí hiệu hóa học

 • Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố và biểu diễn một nguyên tử của nguyên tố đó.

Nguyên tử khối

 • Theo quy ước, một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử C . 
 • Nguyên tử khối  là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.
 • Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối lượng riêng biệt.

Số lượng nguyên tố hóa học

 • Tổng số nguyên tố hóa học đã biết: trên 110 nguyên tố
 • Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất.

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Hãy ghép các câu sau đây…

Hãy ghép các câu sau đây với đầy đủ các từ hoặc cụm từ phù hợp :

a) Đáng lẽ nói những  …………….loại này, những……………..loại kia, thì trong khoa học nói…………hóa học này…………hóa học kia.

b) Những nguyên tố có cùng số…………..trong hạt nhân đều là………….cùng loại, thuộc cùng một………….hóa học.

Hướng dẫn giải

a) Đáng lẽ nói những  nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia, thì trong khoa học nói nguyên tố hóa học này nguyên tố hóa học kia.

b) Những nguyên tố có cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

Giải câu 2. a) Nguyên tố hóa học là…

a) Nguyên tố hóa học là gì ?

b) Cách biểu diễn nguyên tố. Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải

a) Nguyên tố hóa học là những nguyên tố cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

b) Cách biểu diễn nguyên tố là thông qua kí hiệu hóa học. Ví dụ : H = 1 đvC

Giải câu 3. a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt…

a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ?

b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt ý các ý sau : ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Hướng dẫn giải

a)

 • 2 C: hai nguyên tử cacbon.
 • 5 O: năm nguyên tử oxi.
 • 3 Ca: ba nguyên tử canxi.

b) 

 • Ba nguyên tử nitơ : 3 N
 • Bảy nguyên tử canxi : 7 Ca
 • Bốn nguyên tử natri : 4 Na.

Giải câu 4. Lấy bao nhiêu phần khối lượng…

Lấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Hướng dẫn giải

Người ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị đo khối lượng nguyên tử.

Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon (đvC).

Giải câu 5. Hãy so sánh xem nguyên tử magie…

Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với ?

a) Nguyên tử cacbon

b) Nguyên tử lưu huỳnh

c) Nguyên tử nhôm.

Hướng dẫn giải

Ta có nguyên tử khối: Magie (24 đvC) , Cacbon (12 đvC) , lưu huỳnh (32 đvC) , nhôm (27 đvC). Suy ra:

 • Magie nặng hơn gấp hai lần nguyên tử cacbon.
 • Magie nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh và bằng ¾ lần nguyên tử lưu huỳnh.
 • Magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm, và bằng 8/9 lần nguyên tử nhôm.

Giải câu 6. Nguyên tử X nặng gấp hai lần…

Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết X thuộc nguyên tố nào ? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó ? (xem bảng 1 – trang 42 – SGK).

Hướng dẫn giải

Ta có nguyên tử khối của nguyên tử nitơ là 14 đvC mà nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ nên nguyên tử khối của X là : X = 2.14 = 28 (đvC)

Nguyên tử X có nguyên tử khối bằng 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Kí hiệu hóa học là Si.

Giải câu 7. a) Theo giá trị khối lượng tính bằng…

a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem : Một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam ?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A,  B, C hay D ?

 A. 5,342.10-23 g            

B. 6,023.10-23 g    

C. 4,482.1023 g        

D.3,990.10-23 g.

(Hãy chọn đáp án đúng, tính và ghi vào vở bài tập).

Hướng dẫn giải

a) Theo bài học ta có : C = 12 đvC = 1,9926.10-23 (g)

 => 1 đvC = 1,9926.10−23 /12≈ 1,66.10-24 (g).

b) Đáp án C.

    mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Giải câu 8. Nhận xét sau đây gồm hai ý…

Nhận xét sau đây gồm hai ý : “Nguyên tử đơtêri thuộc cùng nguyên tố hóa học với nguyên tử hiđro vì chúng đều có 1 proton trong hạt nhân”. Cho sơ đồ thành phần cấu tạo của hai nguyên tử như hình vẽ bên:

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau :

A. Ý (1) đúng, ý (2) sai.

B. Ý (1) sai, ý (2) đúng.

C. Cả hai đều sai.

D. Cả hai đều đúng.

(Ghi vào vở bài tập)

Hướng dẫn giải

Đáp án D Cả hai ý trên đều đúng.

Giải thích: Do cả 2 nguyên tử đều có cùng số proton (=1).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page