Biểu Mẫu

Mẫu 11-MST: Thông báo mã số thuế

Mẫu 11-MST: Thông báo mã số thuế là biểu mẫu mới nhất vừa được hoatieu.vn cập nhật, đây là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

  • Mẫu số 05/GTGT: Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh
  • Bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
  • Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai

1. Mẫu 11-MST: Thông báo mã số thuế mới nhất theo thông tư 105

Mẫu số: 11-MST

(Ban hành kèm theo Thông số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ: …

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:…..

___________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

…., ngày (date) … tháng … năm …

THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ

TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) NOTIFICATION

___________

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của người nộp thuế như sau:

The Tax Department of ………… Province/City/district hereby would like to inform your TIN as follows:

Mã số thuế:…………………………..

Tax identification number

Tên người nộp thuế:……………………….

Full name of Taxpayer

Địa chỉ trụ sở:……………………….

Office address

Ngày cấp mã số thuế:……………………….

Date of issue

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Tax Department in charge

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

2. Mẫu 11-MST: Thông báo mã số thuế theo Thông tư 95

Mẫu số: 11- MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ: …
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:……
——————–
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————
……………, ngày (date)…….tháng…..năm……

THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ
TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) NOTIFICATION
———————————-

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của người nộp thuế như sau:

The Tax Department of …………………… Province/City/district hereby would like to inform your TIN as follows:

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

Tax identification number

Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………….

Full name of Taxpayer

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………….

Office address

Ngày cấp mã số thuế: ………………………………………………………………………………..

Date of issue

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: ……………………………………………………………………

Tax Department in charge

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page