Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng 2022

Thông tin thêm về Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng 2022

Biên bản bàn giao mặt bằng được lập ra nhằm mục đích xác nhận việc chuyển giao mặt bằng giữa hai bên dựa trên những điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để biết cách lập một biên bản bàn giao mặt bằng chính xác nhất.
Mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường
Mẫu biên bản bàn giao xe
Biên bản giao đất trên thực địa
1. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG
Ngày / Date:………………………………………………….
Số / No.:……………………………………………………….
Công trình / Project:……………………………………….
Địa điểm / Location:……………………………………….
Hợp đồng số / Contract No.:……………………………
1. Đại diện các bên có mặt bằng tại hiện trường bàn giao:
A. Đại diện bên chủ đầu tư:…………………………..
– Ông (bà):…………………………………………………….
– Chức vụ / Position:……………………………………….
– Địa chỉ / Address:…………………………………………
– Điện thoại / Tel.:……………………………………………
B. Đại diện tư vấn dám sát:……………………………
– Ông (bà): …………………………………………………..
– Chức vụ / Position:………………………………………
– Địa chỉ / Address:…………………………………………
– Điện thoại / Tel.:……………………………………………
C. Đại diện đơn vị thi công:……………………………
– Ông (bà): …………………………………………………….
– Chức vụ / Position:………………………………………..
– Địa chỉ / Address:………………………………………….
– Điện thoại / Tel.:…………………………………………….
D. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế: …………………
– Ông (bà) : .…………………………………………………..
– Chức vụ / Position :………………………………………..
– Địa chỉ / Address :………………………………………….
– Điện thoại / Tel : ……………………………………………
2. Nội dung bàn giao:

STT
.

NỘI DUNG BÀN GIAO

KIỂM TRA SƠ BỘ

GHI CHÚ

Theo Thiết kế

Theo thực tế

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Biên bản bàn giao mặt bằng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–
BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG XÂY DỰNG, MỐC ĐỊNH VỊ VÀ MỐC GIỚI
Công trình: [tên công trình] Địa điểm: …………………..
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ hợp đồng số …. ngày….. giữa [tên chủ đầu tư] với [tên nhà thầu thi công] về việc ………………..;
Căn cứ hồ sơ thiết kế do [tên đơn vị thiết kế] lập và đã được phê duyệt;
Căn cứ [ghi các căn cứ khác có liên quan];
Hôm nay, ngày ….., tại công trình [tên công trình], chúng tôi gồm:
1. Đại diện chủ đầu tư
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
2. Đại diện nhà thầu thi công
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
3. Đại diện tư vấn thiết kế
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
D. Đại diện tư vấn giám sát thi công
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Thực hiện bàn giao và tiếp nhận mặt bằng xây dựng, mốc định vị và mốc giới công trình [ghi tên công trình] như sau:
1. Mặt bằng xây dựng
– Kích thước khu đất so với thiết kế: ………………………………………………………………
– Cao độ mặt đất (trung bình) hiện hữu so với thiết kế: ………………………………………….
– Các vấn đề khác (nếu có): …………………………………………………………
2. Mốc định vị

STT

Tên/Ký hiệu

Tọa độ

Cao độ

Tình trạng

X

Y

1

……..

……..

……..

……..

……..

2

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

3. Mốc giới

STT

Tên/Ký hiệu

Tọa độ

Tình trạng

X

Y

1

……..

……..

……..

……..

2

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

4. Ý kiến các bên
Chủ đầu tư: ……………………………………………………………
Nhà thầu thi công: …………………………………………………..
Tư vấn thiết kế: ……………………………………………………
Tư vấn giám sát thi công: ……………………………………..

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG[Ký tên và đóng dấu]

3. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công
Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công là văn bản ghi chép lại nội dung của việc bàn giao và trả lại mặt bằng xây dựng công trình. Trong quá trình bàn giao mặt bằng công trình xây dựng cần sự có mặt của ban quản lý công trình, bên bàn giao là đại diện nhà thầu và bên nhận thầu bao gồm: chính quyền địa phương và đại diện chủ hộ.
Đây là một mẫu biên bản quan trọng, vì vậy cả nội dung lẫn hình thức biên bản phải đảm bảo sự chính xác, thông tin minh bạch, công khai. Trong đó, các thông tin thỏa thuận bàn giao chi tiết, cụ thể giữa các bên như: diện tích đất được bàn giao, địa điểm, thời gian bàn giao,…
Nội dung mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công: Nội dung chi tiết của biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng công trình, mặt bằng nội thất gồm có:
Tên công trình xây dựng
Hạng mục công trình xây dựng
Địa điểm xây dựng công trình
Thời gian bàn giao
Thành phần tham gia bàn giao
Đại diện nhà thầu
Đại diện bên nhận đại diện chủ hộ
Thông tin về bên nhận đại diện chính quyền địa phương
Thông tin về bên giao đại diện ban quản lý dự án
Thông tin đo đạc, diện tích đất,…
Nội dung bàn giao sẽ dựa trên cơ sở căn cứ các quyết định
Trên đây, Xgame đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Xgame:

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #mặt #bằng

Giấy chứng nhận bàn giao mặt đất được lập để xác nhận việc chuyển giao cơ sở vật chất giữa các bên, tuân theo các điều khoản mà các bên đã thỏa thuận. Xem ngay bài viết dưới đây của hoatieu.vn để biết thông tin về cách lập biên bản bàn giao mặt bằng chính xác nhất.

 • Ví dụ về báo cáo khảo sát thực địa
 • Ví dụ về Biên bản Giao nhận Ô tô
 • Hành vi xét xử trên thực địa

1. Mẫu biên bản chuyển nhượng trên đất

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Biên bản giao hàng mặt đất

Ngày / ngày tháng: …………………….

con số / không phải.: ………………………………………………………… ..

sự thi công / kế hoạch: …………………….

nơi / Chức vụ: …………………….

Số hợp đồng/ Số hợp đồng: ……………………

1. Đại diện của các bên tại địa điểm giao nhận:

A. Đại diện Chủ đầu tư:…………………….

–Ông bà): ……………………………………………………….

– Chức vụ / Chức vụ: …………………………………………………………….

– Địa chỉ:…………………………………………

– Điện thoại / Điện thoại: ……………………………………………………………

B. Cố vấn:……………………

–Ông bà): ………………………………………………… ..

– Chức vụ / Chức vụ: ……………………

– Địa chỉ:…………………………………………

– Điện thoại / Điện thoại: ……………………………………………………………

C. Đại diện đơn vị thi công: ……………………

–Ông bà): ……………………………………………………….

– Chức vụ / Chức vụ: …………………… ..

– Địa chỉ:………………………………………….

– Điện thoại: …………………………………………………………….

D. Đại diện Đơn vị tư vấn thiết kế: ……………………

–Ông bà):. …………………………………………………… ..

– Chức vụ / Chức vụ: …………………… ..

– Địa chỉ :………………………………………….

– Điện thoại / Điện thoại: ……………………………………………………………

2. Chỉ số giao hàng:

STT

..

phân phối nội dung

điều trần sơ bộ

Ghi chú

Cố ý

Trên thực tế

đại diện chủ đầu tư

(Ký, tên, đóng dấu)

Đại diện đơn vị thi công

(Ký, tên, đóng dấu)

Đại diện tư vấn thiết kế

(Ký, tên, đóng dấu)

Đại diện tư vấn giám sát

(Ký, tên, đóng dấu)

2. Giấy chứng nhận cung cấp địa điểm

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

biên bản giao hàng Xây dựng bộ mặt, địa điểm, thị trường.

sự thi công: [tên công trình]

nơi: …………………… ..

Tuân thủ Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 ngày 18/6/2014.

Theo hợp đồng… CN… .. [tên chủ đầu tư] Khi nào [tên nhà thầu thi công] Về ………… ..;

Dựa trên tài liệu thiết kế được tạo bởi [tên đơn vị thiết kế] Được thành lập và phê duyệt;

căn cứ [ghi các căn cứ khác có liên quan];

Hôm nay ….. trên công trường [tên công trình]Nó bao gồm:

1. Người đại diện Chủ đầu tư

ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

2. Người đại diện nhà thầu xây dựng

ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

3. Người đại diện tư vấn thiết kế

ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Dễ dàng..Tiêu biểu, đại diện tư vấn giám sát thi công

ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

ông bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….

Giao nhận mặt bằng xây dựng, điểm tham chiếu và giới hạn dự án [ghi tên công trình] như sau:

lần đầu tiên.. Công trường

– Kích thước khu đất so với thiết kế: …………………………………………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………

– Cao độ mặt bằng hiện có (trung bình) so với thiết kế: …………………………………………………….

– Các vấn đề khác (nếu có): ………………………………………………………

2. Định vị điểm tham chiếu

STT

tên / ký hiệu

Sự phối hợp

đắt tiền

tình huống

X

Y

lần đầu tiên

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

hai

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

3. Điểm tham chiếu

STT

tên / ký hiệu

Sự phối hợp

tình huống

X

Y

lần đầu tiên

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

hai

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

…… ..

bốn..ý tưởng buổi tiệc

Chủ đầu tư: ……………………………………………………………

Nhà thầu thi công: …………………………………………………… ..

Đơn vị tư vấn thiết kế: …………………………………………………………

Tư vấn giám sát thi công: ………………………………… ..

đại diện chủ đầu tư
[Ký tên và đóng dấu]

Đại diện nhà thầu
[Ký tên và đóng dấu]

đại diện chủ đầu tư
[Ký tên và đóng dấu]

Đại diện nhà thầu
[Ký tên và đóng dấu]

3. Ví dụ về chứng chỉ giao hàng tại chỗ

Mẫu biên bản giao nhận công việc là văn bản ghi lại nội dung của biên bản giao và trả công việc. Quá trình giao nhận mặt bằng thi công cần có mặt của ban quản lý dự án, bên giao thầu là đại diện nhà thầu, bên nhận thầu bao gồm đại diện chính quyền địa phương và chủ hộ gia đình.

Vì đây là mẫu biên bản quan trọng nên cần đảm bảo tính chính xác, minh bạch, công khai cả về nội dung và hình thức của biên bản. Trong đó có thông tin chi tiết, cụ thể của hợp đồng giao nhận giữa các bên như khu đất cần giao, địa điểm, thời gian giao nhà.

Mẫu Biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng: Chi tiết của biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng và các tiện ích nội khu như sau.

 • Tên của dự án xây dựng.
 • hạng mục công việc xây dựng
 • Công trường
 • đường giới hạn
 • tham gia giao hàng
 • đại diện nhà thầu
 • Người nhận tiền đại diện, Chủ hộ đại diện
 • Thông tin về người nhận của đại diện chính quyền địa phương
 • Thông tin về người chuyển nhượng thay mặt Ban quản lý dự án
 • Thông tin về các phép đo, bề mặt đất, v.v.
 • Nội dung chuyển nhượng dựa trên quyết định

Ở trên, dữ liệu lớn đã được phân tích và giúp bạn đọc biết được mẫu biên bản bàn giao mặt bằng. Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với nội dung đã trình bày ở trên vì nó có những căn cứ pháp lý khác trong một số trường hợp.

Xem bài viết liên quan trong phần Dân sự của phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý dữ liệu lớn.


Thông tin thêm về Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng 2022

Biên bản bàn giao mặt bằng được lập ra nhằm mục đích xác nhận việc chuyển giao mặt bằng giữa hai bên dựa trên những điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để biết cách lập một biên bản bàn giao mặt bằng chính xác nhất.
Mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường
Mẫu biên bản bàn giao xe
Biên bản giao đất trên thực địa
1. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG
Ngày / Date:………………………………………………….
Số / No.:……………………………………………………….
Công trình / Project:……………………………………….
Địa điểm / Location:……………………………………….
Hợp đồng số / Contract No.:……………………………
1. Đại diện các bên có mặt bằng tại hiện trường bàn giao:
A. Đại diện bên chủ đầu tư:…………………………..
– Ông (bà):…………………………………………………….
– Chức vụ / Position:……………………………………….
– Địa chỉ / Address:…………………………………………
– Điện thoại / Tel.:……………………………………………
B. Đại diện tư vấn dám sát:……………………………
– Ông (bà): …………………………………………………..
– Chức vụ / Position:………………………………………
– Địa chỉ / Address:…………………………………………
– Điện thoại / Tel.:……………………………………………
C. Đại diện đơn vị thi công:……………………………
– Ông (bà): …………………………………………………….
– Chức vụ / Position:………………………………………..
– Địa chỉ / Address:………………………………………….
– Điện thoại / Tel.:…………………………………………….
D. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế: …………………
– Ông (bà) : .…………………………………………………..
– Chức vụ / Position :………………………………………..
– Địa chỉ / Address :………………………………………….
– Điện thoại / Tel : ……………………………………………
2. Nội dung bàn giao:

STT
.

NỘI DUNG BÀN GIAO

KIỂM TRA SƠ BỘ

GHI CHÚ

Theo Thiết kế

Theo thực tế

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Biên bản bàn giao mặt bằng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–
BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG XÂY DỰNG, MỐC ĐỊNH VỊ VÀ MỐC GIỚI
Công trình: [tên công trình] Địa điểm: …………………..
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ hợp đồng số …. ngày….. giữa [tên chủ đầu tư] với [tên nhà thầu thi công] về việc ………………..;
Căn cứ hồ sơ thiết kế do [tên đơn vị thiết kế] lập và đã được phê duyệt;
Căn cứ [ghi các căn cứ khác có liên quan];
Hôm nay, ngày ….., tại công trình [tên công trình], chúng tôi gồm:
1. Đại diện chủ đầu tư
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
2. Đại diện nhà thầu thi công
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
3. Đại diện tư vấn thiết kế
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
D. Đại diện tư vấn giám sát thi công
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ: …………………………….
Thực hiện bàn giao và tiếp nhận mặt bằng xây dựng, mốc định vị và mốc giới công trình [ghi tên công trình] như sau:
1. Mặt bằng xây dựng
– Kích thước khu đất so với thiết kế: ………………………………………………………………
– Cao độ mặt đất (trung bình) hiện hữu so với thiết kế: ………………………………………….
– Các vấn đề khác (nếu có): …………………………………………………………
2. Mốc định vị

STT

Tên/Ký hiệu

Tọa độ

Cao độ

Tình trạng

X

Y

1

……..

……..

……..

……..

……..

2

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

3. Mốc giới

STT

Tên/Ký hiệu

Tọa độ

Tình trạng

X

Y

1

……..

……..

……..

……..

2

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

4. Ý kiến các bên
Chủ đầu tư: ……………………………………………………………
Nhà thầu thi công: …………………………………………………..
Tư vấn thiết kế: ……………………………………………………
Tư vấn giám sát thi công: ……………………………………..

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG[Ký tên và đóng dấu]

3. Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công
Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công là văn bản ghi chép lại nội dung của việc bàn giao và trả lại mặt bằng xây dựng công trình. Trong quá trình bàn giao mặt bằng công trình xây dựng cần sự có mặt của ban quản lý công trình, bên bàn giao là đại diện nhà thầu và bên nhận thầu bao gồm: chính quyền địa phương và đại diện chủ hộ.
Đây là một mẫu biên bản quan trọng, vì vậy cả nội dung lẫn hình thức biên bản phải đảm bảo sự chính xác, thông tin minh bạch, công khai. Trong đó, các thông tin thỏa thuận bàn giao chi tiết, cụ thể giữa các bên như: diện tích đất được bàn giao, địa điểm, thời gian bàn giao,…
Nội dung mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công: Nội dung chi tiết của biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng công trình, mặt bằng nội thất gồm có:
Tên công trình xây dựng
Hạng mục công trình xây dựng
Địa điểm xây dựng công trình
Thời gian bàn giao
Thành phần tham gia bàn giao
Đại diện nhà thầu
Đại diện bên nhận đại diện chủ hộ
Thông tin về bên nhận đại diện chính quyền địa phương
Thông tin về bên giao đại diện ban quản lý dự án
Thông tin đo đạc, diện tích đất,…
Nội dung bàn giao sẽ dựa trên cơ sở căn cứ các quyết định
Trên đây, Xgame đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Xgame:

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #mặt #bằng


 • Tổng hợp: Xgame
 • #Mẫu #biên #bản #bàn #giao #mặt #bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button