Nghi thức lễ Phật đản 2022

Thông tin thêm về Nghi thức lễ Phật đản 2022

Nghi thức làm Lễ Phật Đản, sám khánh đản dành cho các nơi tổ chức Đại lễ Phật đản tụng niệm giờ nghi lễ diễn ra. Sau đây là chi tiết nghi thức làm lễ Phật đản 2022, mời các bạn cùng tham khảo.
Văn khấn lễ Phật đản tại nhà
Thông điệp Phật đản 2021
Nhgi thức lễ Phật đản
Cúng Hương
Cầu Nguyện
Khen Ngợi Phật
Quán Tưởng
Đảnh Lễ
Bài Tụng Khánh Đản
Xưng Tán Hồng Danh
Kinh Bát Nhã Ba La Mật
Tam Quy
Hồi Hướng
Dùng để:
Cử hành đại lễ Phật Đản hằng năm.
CÚNG HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ Đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về Bờ Giác (1 tiếng chuông, xá 1 xá)Nam Mô Hương Cúng Dường, Lâm Tì Ni Thị Hiện, Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)
CẦU NGUYỆN
Nay chính là ngày,
Đức Thích Tôn giáng thế để hóa độ chúng sanh.
Chúng con một dạ vui mừng,
cúng dường kỷ niệm.
Kính dâng một nén tâm hương,
ba nghiệp tin cần,
cúi đầu đảnh lễ,
nguyện y lời Phật dạy,
tụng kinh niệm Phật chuyên cần,
quyết theo Phật pháp làm lành,
báo đền công ơn hóa độ,
tâm Bồ Đề kiên cố,
chí tu học vững bền,
cùng pháp giới chúng sanh,
nghiệp chướng tiêu trừ,
căn lành viên mãn,
mau chứng quả Vô Thượng Bồ Đề.
Ngưỡng mong Phật Tổ cao vời từ bi gia hộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 tiếng chuông, xá 1 xá, đứng dậy)
KHEN NGỢI PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời, người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
QUÁN TƯỞNG PHẬT
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1tiếng chuông, xá 1 xá)
ĐẢNH LỄ
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật,
Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật,
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,
Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Đại Thế Chí Bồ Tát,
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
BÀI TỤNG
Đệ tử hôm nay
Gặp ngày Phật Đản
Một dạ vui mừng
Cúi đầu đảnh lễ
Thập phương Tam Thế
Điều Ngự Như Lai
Cùng Thánh, Hiền, Tăng (1 tiếng chuông)
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh
Bởi thiếu căn lành
Thảy đều sa đọa
Tham, sân chấp ngã
Quên hẳn đường về
Tình ái si mê
Tù trong lục đạo
Trăm dây phiền não
Nghiệp báo không cùng.
Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhơn
Rũ lòng lân mẫn
Không nỡ sinh linh thiếu phước
Nặng kiếp luân hồi
Đêm dài tâm tối
Đuốc tuệ rạng soi
Nguyện cứu muôn loài
Pháp dùng phương tiện
Ta Bà thị hiện
Thích chủng thọ sanh
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo
Ba mươi hai tướng tốt
Vừa mười chín tuổi xuân
Lòng từ ái cực thuần
Chí xuất trần quá mạnh
Ngai vàng quyết tránh
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bảy thất nghiêm tin thiền tọa
Chứng thành đạo quả
Hàng phục ma binh
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.
Chúng con nguyền
Dứt bỏ dục tình ngoan cố
Học đòi đức tánh quang minh
Cúi xin Phật Tổ giám thành
Từ Bi gia hộ
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh
Chóng thành Đạo Cả. (1 tiếng chuông)
(Chỉ chủ lễ xướng)
XƯNG TÁN HỒNG DANH
Thích Ca thị hiện Ta Bà
Trời, người hớn hở dâng hoa cúng dường
Báu thân rực rỡ phi thường
Mâu Ni là đấng Pháp Vương cứu đời. (1 tiếng chuông)
(Đại chúng đồng tụng)
Nam Mô Ta Ba Thế Giới,
Tam Giới Đạo sư,
Tứ Sinh Từ Phụ,
Nhơn Thiên Giáo Chủ,
Thiên Bá Ức Hóa Thân,
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(Niệm Hồng Danh Đức Bổn Sư nhiều hay ít tùy theo số người tắm Phật.)
(Niệm các Hồng danh sau đây niệm 3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát
KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT
Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa,
Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.
“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.
“Này Ông Xá Lợi Phất, ‘tướng không của mọi pháp’ không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong ‘chân không’, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc.
Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn.
Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thuợng Chú, là Vô
Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.
Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:
“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (1 tiếng chuông)
TAM QUY
Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanhTin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanhThấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanhKính tín hòa hợp, tất cả không ngại. (3 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
HỒI HƯỚNG
Nguyện đem công đức nàyĐệ tử hướng tâm thànhCầu cho khắp chúng sanhĐều chứng thành Phật quả (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Xgame.

#Nghi #thức #lễ #Phật #đản

Lễ mừng Phật đản và Giao thừa dành cho nơi tổ chức lễ Phật đản và thời gian tổ chức lễ. Nội dung chi tiết về Lễ Phật Đản 2022 như sau. tham khảo ý kiến.

 • Lễ Phật đản tại gia
 • Thông điệp Phật đản 2021

Nghi lễ lễ Phật đản

 • yêu điện thoại
 • cầu nguyện
 • Ca ngợi Đức Phật
 • Chiêm ngưỡng
 • Kính trọng
 • năm mới đọc
 • súng cao su danh dự
 • prajnaparamita
 • Tamkui
 • Đầu tư

Họ quen thuộc:

Tổ chức lễ Phật đản hàng năm.

bất ngờ

Xin hãy tôn trọng

Nó được gửi từ đám mây hương

Phản xạ theo 10 hướng

Một sự tôn vinh cho ba báu vật

Thề suốt đời bảo vệ Đạo

Theo bản chất của bản thân làm điều tốt

Với Nhận thức về Pháp giới

Cầu Phật gia hộ

Bồ đề tâm kiên cố

Xa cội nguồn đau khổ

Quay lại ngay với BoGiac (1 chuông, 1 sóng). Nam Mô Cúng dường Lâm Tì Ni Thị Hiền, Thầy Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, 1 hồi chuông, 1 đại xá)

cầu nguyện

bây giờ là ngày

Đức Thích Tôn đã đến thế gian để cứu độ chúng sinh.

tất cả chúng tôi đều vui mừng,

Lễ tưởng niệm.

Dâng hương nến,

niềm tin ba nghiệp,

cúi đầu ngạc nhiên

Theo lời Phật dạy

Hăng hái tụng kinh Phật,

Quyết tâm làm điều thiện theo lời Phật dạy,

Báo cáo lợi ích của việc chuyển đổi,

Bồ đề tâm bất động,

thực hành bền vững,

Với chúng sinh của Pháp giới,

Loại bỏ nghiệp chướng,

chữa khỏi hoàn toàn,

Thể nghiệm tức thì chứng quả Vô thượng Bồ đề.

Tôi rất mong được sự từ bi và che chở của Đức Phật vĩ đại.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 tiếng chuông, 1 tiếng tha, đứng dậy)

cầu phật

giáo hoàng tối cao

Không ai bằng cả ba lĩnh vực.

Thầy dạy ở trời, người

4 kiểu chung của người cha tốt

sơ tán với một ý tưởng

Xóa nghiệp 3 lần

khen ngợi và khen ngợi

Trường sinh bất tận (1 chuông, 1 xá)

tư duy phật

Phật, chúng sinh thường trống không.

Tôi không thể nghĩ ra một hình thức thông cảm.

Mạng lưới Ashram cho ashram

Tượng phật ở 10 hướng tỏa ra hào quang sáng

Hình ảnh được hiển thị ở phía trước của cơ thể.

Cúi đầu và tuyên thệ di tản. (1 hồi chuông, 1 đại xá)

tưởng nhớ đến peio

lời tri ân chân thành:

Rốt cuộc Nam Mô không đổi Pháp Giới, hiện tại và mai sau cùng Phật ở mười phương.

Hòa thượng Pháp Hiển Thánh Tăng thường trú trong tam bảo. (1 chuông, 1 cung)

lời tri ân chân thành:

Namotaba Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật,

Trong tương lai Phật Di Lặc sẽ ra đời

Văn Thù Sư Lợi vĩ đại,

Bồ tát Hansa Manta Badra vĩ đại,

Hộ Pháp, Bồ tát,

Hiệp hội Bồ tát Linson Higher Buddha. (1 chuông, 1 cung)

lời tri ân chân thành:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Bi Đại Bi Amida Nyorai,

Bồ tát Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát,

Mahasthamaprapta Bồ tát,

Lời thề vĩ đại của Bồ tát Jizo,

Bồ tát Oumi thanh tịnh. (1 chuông, 1 cung)

Kinh doanh

học việc hôm nay

Gặp gỡ ngày lễ Phật đản

bụng hạnh phúc

cúi đầu trong danh dự

10 hướng 3 thế giới

quy tắc ồn ào

Thánh, Hiền, Sanga và (1 chuông)

Chúng tôi đang ở với chúng sinh của Dharmarerm

Vì không có rễ tốt.

Mọi thứ đều bị hỏng

Tham lam, ghét sa ngã

Quên đường về nhà

Yêu điên cuồng

Nhà tù trên 6 lục địa

Trăm mã nỗi đau

Nghề báo không giống nhau.

Cảm Ơn Tổ Tiên Phật Nhơn.

trái tim dễ thương

Tôi không thể chịu được sinh ra với vận rủi

luân hồi nặng nề

Đêm dài với trái tim đen tối

Ngọn đuốc của trí tuệ đang sáng

Cầu nguyện để cứu tất cả các hạt giống.

Pháp sử dụng phương tiện

taba xuất hiện

Tôi thích được sinh ra

Santa Magica có một giấc mơ tốt lành

Tịnh Phạn sinh con trai của bà con.

32 tướng tốt

mới 19 tuổi

lòng tốt trong sáng

Hạ chí quá mạnh.

Ngai vàng quyết tâm ngăn cản

6 năm khổ hạnh trong rừng

Bảy niềm tin chết người ở Zazen

chứng chỉ đức

đồng phục asmodian

Ba khu vực lên tiếng chào đón

Tất cả đều do duyên.

chết tiệt

Thoát khỏi tình dục cứng đầu

Học các đức tính của sự trong sáng.

Cầu trời phật phù hộ

phước lành thương xót

Chúng tôi đang ở với chúng sinh của Dharmarerm

Còn sớm để trở thành DaoCa. (Một cái chuông)

(Chỉ người tổ chức buổi lễ)

câu tên thật

Thích Ca biểu diễn taba

Chúa sẵn lòng dâng hoa và cúng dường

một kho báu rất đẹp

Mani là một vị Giáo hoàng cứu mạng. (Một cái chuông)

(Rất nhiều câu kinh)

namota ba thế giới,

Bậc thầy của Tam Quốc,

Bốn người do cha tôi sinh ra,

Đạo giáo không có tian,

Tien Bayi Daigo,

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

(Trích dẫn nhiều hay ít danh hiệu của Đức Phật, tùy theo số lượng người đến tắm Phật).

(Khóc cái tên màu đỏ tiếp theo ba lần và một cái chuông)

Namodaitori Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Namodai Hanfohien Bồ tát

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ tát Kannon Bồ tát

Namodai Shichi Bồ tát

Cuộc gặp gỡ của Đức Phật và Bồ tát Namoda Otran

Phụ đề giữa chiến tranh

Khi Bồ tát Kanzeon thực hành khóa huấn luyện Bát nhã ba la mật

Trải qua tất cả những đau khổ của mình, anh ta thấy rằng năm uẩn đều trống rỗng.

“Sharipu, hình thức giống như bầu trời, bầu trời giống với hình thức, hình thức là bầu trời, bầu trời là hình thức. Các giác quan, nhận thức, hành động và ý thức đều giống nhau.”

“Sharipu”, tính không của tất cả các luật “không xảy ra, không dừng lại, không bẩn, không sạch, không tăng hoặc giảm, vì vậy” trống “có hình thức, cảm giác, nhận thức và hình thành.” .., Ý thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, mùi, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, không có giác quan, không có vô minh và vô minh, già và chết Không có sự kết thúc của cuộc đời, sự kết thúc của tuổi già hoặc cái chết, đau khổ, tu tập, thất nghiệp, con đường, trí tuệ, thành tựu.

Bồ tát sử dụng Bát nhã ba la mật đa vì không chỗ nào đạt được. Không có chướng ngại, không có nguy cơ đạt đến Niết bàn tối thượng, xa rời vọng tưởng và mộng tưởng.

Tiếp theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, thế hệ thứ ba của Đức Phật cũng đạt được giác ngộ xuất sắc và hoàn hảo.

Bạn nên biết rằng Prajnaparamita là một thần chú vĩ đại, một thần chú trái tim vĩ đại, một thần chú xuất chúng và một thần chú xuất chúng.

Thần chú thứ ba, loại bỏ mọi đau khổ, là chân thật và không hủy diệt.

Vì vậy, ông ấy liền nói thần chú Prajnaparamita:

“Chân lý bản yếu, nguyên tắc công đức, tam thập nhị đức, tam thế tăng, bồ tát.” (Một cái chuông)

3 người bạn

Tôi xin vâng lời Đức Phật và cầu nguyện cho chúng sinh.
Hãy tin vào tất cả Đạo và phát triển trái tim xuất sắc của bạn. (1 chuông, 1 cung)

Tôi di tản Phật pháp và cầu nguyện cho chúng sinh.
Hiểu kinh thì trí tuệ như biển. (1 chuông, 1 cung)

Tôi di tản khỏi Sanga và cầu nguyện cho tất cả chúng sinh.
Chung thủy hòa hợp, không sợ hãi mọi thứ. (3 chuông, 1 cung)

trở về

Tôi cầu nguyện cho công đức này
đệ tử tận tụy
Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh
Mỗi người là một Phật quả (1 chuông, 1 xá)

Kiểm tra thông tin hữu ích khác trong phần tài liệu Dữ liệu lớn.


Thông tin thêm về Nghi thức lễ Phật đản 2022

Nghi thức làm Lễ Phật Đản, sám khánh đản dành cho các nơi tổ chức Đại lễ Phật đản tụng niệm giờ nghi lễ diễn ra. Sau đây là chi tiết nghi thức làm lễ Phật đản 2022, mời các bạn cùng tham khảo.
Văn khấn lễ Phật đản tại nhà
Thông điệp Phật đản 2021
Nhgi thức lễ Phật đản
Cúng Hương
Cầu Nguyện
Khen Ngợi Phật
Quán Tưởng
Đảnh Lễ
Bài Tụng Khánh Đản
Xưng Tán Hồng Danh
Kinh Bát Nhã Ba La Mật
Tam Quy
Hồi Hướng
Dùng để:
Cử hành đại lễ Phật Đản hằng năm.
CÚNG HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ Đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về Bờ Giác (1 tiếng chuông, xá 1 xá)Nam Mô Hương Cúng Dường, Lâm Tì Ni Thị Hiện, Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)
CẦU NGUYỆN
Nay chính là ngày,
Đức Thích Tôn giáng thế để hóa độ chúng sanh.
Chúng con một dạ vui mừng,
cúng dường kỷ niệm.
Kính dâng một nén tâm hương,
ba nghiệp tin cần,
cúi đầu đảnh lễ,
nguyện y lời Phật dạy,
tụng kinh niệm Phật chuyên cần,
quyết theo Phật pháp làm lành,
báo đền công ơn hóa độ,
tâm Bồ Đề kiên cố,
chí tu học vững bền,
cùng pháp giới chúng sanh,
nghiệp chướng tiêu trừ,
căn lành viên mãn,
mau chứng quả Vô Thượng Bồ Đề.
Ngưỡng mong Phật Tổ cao vời từ bi gia hộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 tiếng chuông, xá 1 xá, đứng dậy)
KHEN NGỢI PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời, người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
QUÁN TƯỞNG PHẬT
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1tiếng chuông, xá 1 xá)
ĐẢNH LỄ
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật,
Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật,
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,
Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Đại Thế Chí Bồ Tát,
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
BÀI TỤNG
Đệ tử hôm nay
Gặp ngày Phật Đản
Một dạ vui mừng
Cúi đầu đảnh lễ
Thập phương Tam Thế
Điều Ngự Như Lai
Cùng Thánh, Hiền, Tăng (1 tiếng chuông)
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh
Bởi thiếu căn lành
Thảy đều sa đọa
Tham, sân chấp ngã
Quên hẳn đường về
Tình ái si mê
Tù trong lục đạo
Trăm dây phiền não
Nghiệp báo không cùng.
Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhơn
Rũ lòng lân mẫn
Không nỡ sinh linh thiếu phước
Nặng kiếp luân hồi
Đêm dài tâm tối
Đuốc tuệ rạng soi
Nguyện cứu muôn loài
Pháp dùng phương tiện
Ta Bà thị hiện
Thích chủng thọ sanh
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo
Ba mươi hai tướng tốt
Vừa mười chín tuổi xuân
Lòng từ ái cực thuần
Chí xuất trần quá mạnh
Ngai vàng quyết tránh
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bảy thất nghiêm tin thiền tọa
Chứng thành đạo quả
Hàng phục ma binh
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.
Chúng con nguyền
Dứt bỏ dục tình ngoan cố
Học đòi đức tánh quang minh
Cúi xin Phật Tổ giám thành
Từ Bi gia hộ
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh
Chóng thành Đạo Cả. (1 tiếng chuông)
(Chỉ chủ lễ xướng)
XƯNG TÁN HỒNG DANH
Thích Ca thị hiện Ta Bà
Trời, người hớn hở dâng hoa cúng dường
Báu thân rực rỡ phi thường
Mâu Ni là đấng Pháp Vương cứu đời. (1 tiếng chuông)
(Đại chúng đồng tụng)
Nam Mô Ta Ba Thế Giới,
Tam Giới Đạo sư,
Tứ Sinh Từ Phụ,
Nhơn Thiên Giáo Chủ,
Thiên Bá Ức Hóa Thân,
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(Niệm Hồng Danh Đức Bổn Sư nhiều hay ít tùy theo số người tắm Phật.)
(Niệm các Hồng danh sau đây niệm 3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát
KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT
Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa,
Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.
“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.
“Này Ông Xá Lợi Phất, ‘tướng không của mọi pháp’ không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong ‘chân không’, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc.
Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn.
Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thuợng Chú, là Vô
Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.
Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:
“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (1 tiếng chuông)
TAM QUY
Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanhTin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanhThấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanhKính tín hòa hợp, tất cả không ngại. (3 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
HỒI HƯỚNG
Nguyện đem công đức nàyĐệ tử hướng tâm thànhCầu cho khắp chúng sanhĐều chứng thành Phật quả (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Xgame.

#Nghi #thức #lễ #Phật #đản


 • Tổng hợp: Xgame
 • #Nghi #thức #lễ #Phật #đản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button