Nghiên cứu định lý Viète và ứng dụng – Nguyễn Thành Nhân

Thông tin thêm về Nghiên cứu định lý Viète và ứng dụng – Nguyễn Thành Nhân

Tài liệu gồm 56 trang, được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Thành Nhân, khai thác chuyên sâu định lý Viète và phần mềm.
A. LỊCH SỬ.
B. ĐỊNH LÝ VIÈTE.
Trong toán học, định lý Viète hay công thức Viète (có lúc viết theo phiên âm tiếng Việt là Vi-ét), do nhà toán học Pháp François Viète tìm ra, nêu lên mối quan hệ giữa các nghiệm của 1 phương trình đa thức (trong trường số phức) và các hệ số của nó.
I. Định lý Viète cho phương trình bậc 2.
II. Định lý Viète cho phương trình đa thức bất cứ.
C. MỘT SỐ TIPS GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ VIÈTE.
I. Dấu nghiệm của phương trình bậc 2.
II. 1 số đẳng thức cần xem xét.
III. Phần mềm đa thức đối xứng để khắc phục các bài tập vận dụng định lý Viète.
D. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ VIÈTE.
I. 1 số phần mềm.
Dạng 1. Tìm 2 số lúc biết tổng và tích.
Dạng 2. Tính trị giá biểu thức đối xứng.
Dạng 3. Tìm điều kiện của thông số để 2 nghiệm liên hệ với nhau bởi 1 hệ thức cho trước.
Dạng 4. Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm độc lập với thông số.
Dạng 5. Thiết lập phương trình bậc 2.
Dạng 6. Xét dấu các nghiệm.
Dạng 7. Gicửa ải hệ phương trình đối xứng loại 1.
Dạng 8. Chứng minh bất đẳng thức.
Dạng 9. Phần mềm trong bài toán cực trị.
Dạng 10. Phần mềm trong bài toán tiếp tuyến.
Dạng 11. Phần mềm hệ thức truy hồi.
Dạng 12. Phần mềm tính các biểu thức lượng giác.
Dạng 13. So sánh nghiệm.
Dạng 14. Phần mềm khác.
II. Bài tập vận dụng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Nghiên #cứu #định #lý #Viète #và #ứng #dụng #Nguyễn #Thành #Nhân

Tài liệu gồm 56 trang, do tác giả Nguyễn Thành Nhân biên soạn, khai thác sâu hơn về định lý Viète và các phần mềm của nó.

MỘT LỊCH SỬ.
B. LÝ THUYẾT VIETE.

Trong toán học, định lý Viète hay công thức Viète (thỉnh thoảng được viết theo phiên âm tiếng Việt là Việt), do nhà toán học người Pháp François Viète tìm ra, cho thấy mối quan hệ giữa các nghiệm của phương trình đa thức. (trong lĩnh vực số phức) và các hệ số của nó.
I. Định lý Viète về phương trình bậc 2.
II. Định lý Viète cho bất cứ phương trình đa thức nào.
C. MỘT SỐ MẸO GIẢI NHANH CÁC VẤN ĐỀ SỬ DỤNG LÝ THUYẾT VITE.

I. Tín hiệu nghiệm của phương trình bậc 2.
II. 1 số điểm đồng nhất cần xem xét.
III. Phần mềm của đa thức đối xứng để giải các bài toán bằng định lý Viète.
D. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT VITECH.

I. 1 số phần mềm.
Dạng 1. Tìm 2 số lúc biết tổng và tích.
Dạng 2. Tính trị giá của biểu thức đối xứng.
Dạng 3. Tìm hiện trạng của thông số để 2 nghiệm có mối quan hệ xác định.
Dạng 4. Tìm mối quan hệ giữa nghiệm độc lập và các thông số.
Dạng 5. Lập phương trình bậc 2.
Mẫu 6. Kiểm tra các tín hiệu khắc phục.
Dạng 7. Gicửa ải hệ phương trình đối xứng loại 1.
Dạng 8. Chứng minh bất đẳng thức.
Mẫu 9. Đơn ứng tuyển trong trường hợp vô cùng gian nan.
Dạng 10. Phần mềm trong các bài toán tiếp tuyến.
Dạng 11. Sử dụng hệ thức đệ quy.
Dạng 12. Phần mềm tính các biểu thức lượng giác.
Dạng 13. So sánh các biện pháp.
Mẫu 14. Các phần mềm khác.
II. Huấn luyện phần mềm.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Nghiên cứu định lý Viète và ứng dụng – Nguyễn Thành Nhân

Tài liệu gồm 56 trang, được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Thành Nhân, khai thác chuyên sâu định lý Viète và phần mềm.
A. LỊCH SỬ.
B. ĐỊNH LÝ VIÈTE.
Trong toán học, định lý Viète hay công thức Viète (có lúc viết theo phiên âm tiếng Việt là Vi-ét), do nhà toán học Pháp François Viète tìm ra, nêu lên mối quan hệ giữa các nghiệm của 1 phương trình đa thức (trong trường số phức) và các hệ số của nó.
I. Định lý Viète cho phương trình bậc 2.
II. Định lý Viète cho phương trình đa thức bất cứ.
C. MỘT SỐ TIPS GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ VIÈTE.
I. Dấu nghiệm của phương trình bậc 2.
II. 1 số đẳng thức cần xem xét.
III. Phần mềm đa thức đối xứng để khắc phục các bài tập vận dụng định lý Viète.
D. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ VIÈTE.
I. 1 số phần mềm.
Dạng 1. Tìm 2 số lúc biết tổng và tích.
Dạng 2. Tính trị giá biểu thức đối xứng.
Dạng 3. Tìm điều kiện của thông số để 2 nghiệm liên hệ với nhau bởi 1 hệ thức cho trước.
Dạng 4. Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm độc lập với thông số.
Dạng 5. Thiết lập phương trình bậc 2.
Dạng 6. Xét dấu các nghiệm.
Dạng 7. Gicửa ải hệ phương trình đối xứng loại 1.
Dạng 8. Chứng minh bất đẳng thức.
Dạng 9. Phần mềm trong bài toán cực trị.
Dạng 10. Phần mềm trong bài toán tiếp tuyến.
Dạng 11. Phần mềm hệ thức truy hồi.
Dạng 12. Phần mềm tính các biểu thức lượng giác.
Dạng 13. So sánh nghiệm.
Dạng 14. Phần mềm khác.
II. Bài tập vận dụng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Nghiên #cứu #định #lý #Viète #và #ứng #dụng #Nguyễn #Thành #Nhân


  • Tổng hợp: Xgame VN
  • #Nghiên #cứu #định #lý #Viète #và #ứng #dụng #Nguyễn #Thành #Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button