Phương pháp giải dạng bài tập về kính hiển vi môn Vật Lý 11 năm 2021-2022

Thông tin thêm về Phương pháp giải dạng bài tập về kính hiển vi môn Vật Lý 11 năm 2021-2022

Phương pháp giải dạng bài tập về kính hiển vi môn Vật Lý 11 5 2021-2022. Tài liệu do các giáo viên Xgame biên soạn nhằm rà soát, bình chọn năng lực học tập của học trò. Mời các bạn cùng tham khảo để sẵn sàng tốt cho các kì thi sắp đến!

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN

+ Kính hiển vi là công cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật rất bé, với độ bội giác phệ hơn rất nhiều so với kính lúp.

+ Lược đồ tạo ảnh qua kính hiển vi: (ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}})

+ Độ bội giác: (G=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{0}}})      

(với (tan {{alpha }_{0}}=frac{AB}{O{{C}_{C}}}=frac{AB}{{{}_{C}}}))

– Ngắm chừng ở địa điểm bất kì: (tan alpha =frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{left| d_{2}^{/} right|+ell })

(G=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{0}}}=frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{AB}.frac{}{left| d_{2}^{/} right|+ell }=frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{AB}frac{}{left| d_{2}^{/} right|+ell }=left| {{k}_{1}} right|left| {{k}_{2}} right|.frac{}{left| d_{2}^{/} right|+ell })

Thực tế mắt thường đặt sát với thị kính nên (ell =0Rightarrow G=left| {{k}_{1}} right|left| {{k}_{2}} right|.frac{}{left| d_{2}^{/} right|})

– Khi ngắm chừng ở cực cận: (tan alpha =frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{}Rightarrow G=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{0}}}=frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{AB}=left| {{k}_{1}} right|left| {{k}_{2}} right|)

– Ngắm chừng ở vô cực: (tan alpha =frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{{{f}_{2}}})

→ (G=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{0}}}=frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{AB}.frac{}{{{f}_{2}}}=frac{delta }{{{f}_{1}}{{f}_{2}}})  (với (frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{AB}=frac{F_{1}^{/}{{F}_{2}}}{{{O}_{1}}F_{1}^{/}}=frac{delta }{{{f}_{1}}}))

Vậy ngắm chừng ở vô cực khô dựa dẫm vào địa điểm đặt mắt

Trong ấy: Khoảng cách giữa 2 tiêu điểm (F_{1}^{/}{{F}_{2}}=delta ) gọi là độ dài quang học của kính hiển vi; Đ là khoảng nhìn rõ ngắn nhất; f1, f2 là tiêu cự của vật kính và thị kính

– Chú ý: Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính hiển vi cố định ko đổi và được tính theo: (a={{f}_{1}}+{{f}_{2}}+delta )

2. VÍ DỤ MINH HỌA

Thí dụ 1: 1 kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 1 centimet và thị kính với tiêu cự f2 = 4 centimet. Hai thấu kính cách nhau a = 17 centimet. Tính số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Lấy Đ = 25 centimet.

Hướng áp giải

+ Độ dài quang học của kính hiển vi này là: (delta =a-left( {{f}_{1}}+{{f}_{2}} right)=17-5=12left( centimet right))

+ Số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực: ({{G}_{infty }}=frac{delta }{{{f}_{1}}{{f}_{2}}}=75)

Chú ý: Trong kính hiển vi khoảng cách a giữa 2 thấu kính luôn cố định ko đổi nên: a = f1 + f2 + d

Thí dụ 2: 1 kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 3 milimet, thị kính với tiêu cự f2 = 25 milimet và độ dài quanh học d = 16 centimet. Người ta đặt 1 tấm phim ảnh vuông góc với quang trục của hệ, cách thị kính 20 centimet.

a. Cần đặt vật AB ở địa điểm nào trước vật kính để ảnh rốt cục của nó ghi được rõ nét trên phim.

b. Tính số cường điệu lúc ấy.

Hướng áp giải

a) Khoảng cách 2 kính: (a={{f}_{1}}+delta +{{f}_{2}}=18,8left( centimet right))

+ Quá trình tạo ảnh của kính thiên văn giống như công đoạn tạo ảnh qua hệ 2 thấu kính ghép đồng trục và được tóm lược qua lược đồ sau:(ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}})

+ Để ảnh A2B2 rõ nét trên phim thì (d_{2}^{/}=20left( centimet right))

(Rightarrow {{d}_{2}}=frac{d_{2}^{/}{{f}_{2}}}{d_{2}^{/}-{{f}_{2}}}=frac{20.2,5}{20-2,5}=2,86left( centimet right))

+ Địa điểm ảnh A1B1 so với vật kính: (d_{1}^{/}=a-{{d}_{2}}=15,94left( centimet right))

(Rightarrow {{d}_{1}}=frac{d_{1}^{/}{{f}_{1}}}{d_{1}^{/}-{{f}_{1}}}=frac{15,94.0,3}{15,94-0,3}approx 0,306left( centimet right))

+ Vậy cần đặt vật AB trước vật kính 1 khoảng 0,306 centimet.

b) Số cường điệu ảnh:(left| k right|=left| {{k}_{1}}.{{k}_{2}} right|=left| frac{d_{2}^{/}}{{{d}_{2}}}.frac{d_{1}^{/}}{{{d}_{1}}} right|=left| frac{20}{2,86}.frac{15,94}{0,306} right|approx 364,27)

Thí dụ 3: Vật kính của 1 kính hiển vi có tiêu cự f1 = 1 centimet, thị kính có tiêu cự f2 = 4 centimet, độ dài quang học d = 16 centimet. Người quan sát có mắt ko có tật và có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20 centimet. Tính độ bội giác của ảnh trong các trường hợp người quan sát ngắm chừng ở vô cực và điểm cực cận. Coi mắt đặt sát kính.

Hướng áp giải

a) Ngắm chừng ở vô cực: ({{G}_{infty }}=frac{delta }{{{f}_{1}}{{f}_{2}}}=frac{16.20}{1.4}=80)

b) Ngắm chừng ở điểm cực cận

+ Khoảng cách giữa vật kính và thị kính: (a={{f}_{1}}+delta +{{f}_{2}}=1+16+4=21left( centimet right))

+ Lược đồ tạo ảnh: (ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}})

+ Khi ngắm chừng ảnh A2B2 ở điểm cực cận của mắt, ta có:

(d_{2}^{/}=overline{{{O}_{2}}{{A}_{2}}}=-O{{C}_{c}}=-20cm)

({{d}_{2}}=overline{{{O}_{2}}{{A}_{1}}}=frac{d_{2}^{/}{{f}_{2}}}{d_{2}^{/}-{{f}_{2}}}=frac{-20.4}{-20-4}=frac{10}{3}centimet)

(d_{1}^{/}=overline{{{O}_{1}}{{A}_{1}}}=a-{{d}_{2}}=21-frac{10}{3}=frac{53}{3}centimet)

({{d}_{1}}=overline{{{O}_{1}}A}=frac{d_{1}^{/}{{f}_{1}}}{d_{1}^{/}-{{f}_{1}}}=frac{frac{53}{3}.1}{frac{53}{3}-1}=frac{53}{50}centimet)

+ Độ bội giác: ({{G}_{C}}=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{o}}}). Với (tan alpha =frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{left| d_{2}^{/} right|}=frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{}) 

Nên: ({G_C} = frac{{{A_2}{B_2}}}{{AB}} = frac{{{A_2}{B_2}}}{{{A_1}{B_1}}}frac{{{A_1}{B_1}}}{{AB}} = left| {frac{{d_2^/}}{{{d_2}}}} right|left| {frac{{d_1^/}}{{{d_1}}}} right| = frac{{20}}{{10/3}}.frac{{53/3}}{{53/50}} = 100)

Thí dụ 4: Vật kính và thị kính của 1 kính hiển vi có tiêu cự lần là lượt 4mm và 25mm. Các quang tâm cách nhau 160mm. Định địa điểm vật để ảnh sau cuối ở vô cực.

Hướng áp giải

+ Lược đồ tạo ảnh: (ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}}) (ảnh ảo).

Gọi (ell ) là khoảng cách giữa vật kính và thị kính.

Vì ảnh ảo A2B2 ở (infty ) nên: ({{{d}’}_{2}}) =  –(infty )

→ d2 = f2 = 25mm; ({{{d}’}_{1}}) = (ell ) – d2 = 160 – 25 = 135mm.

d1 = (frac{{{{{d}’}}_{1}}{{f}_{1}}}{{{{{d}’}}_{1}}-{{f}_{1}}}) = (frac{135.4}{135-4})  = 4,1221mm.

Vậy: Để ảnh sau cuối ở vô cực phải đặt vật cách vật kính 4,1221mm.

Thí dụ 5: Vât kính và thị kính của 1 kính hiển vi có các tiêu cự lần là lượt f1 = 1cm; f2 = 4cm. Độ dài quang học của kính là (delta ) = 15cm.

Người quan sát có điểm Cc cách mắt 20cm và điểm Cv ở vô cực.

Hỏi phải đặt vật trong vòng nào trước kính?

Hướng áp giải

– Gọi a là khoảng cách giữa 2 thấu kính:

a = (delta ) + (f1 + f2) = 15 + (1 + 4) = 20cm.

– Xét trường hợp mắt đặt sát kính.

– Lược đồ tạo ảnh: (ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}}) (A2B2 là ảnh ảo thuộc khoảng CcCv).

– Khi quan sát ở Cc (hình a): Khi ấy ({{A}_{2}}equiv {{C}_{c}}). Do ấy:

({{{d}’}_{2}}) = ({{{d}’}_{2c}}) = –O2A2 = –OCc = – 20cm;

d2 = d2c = (frac{{{{{d}’}}_{2c}}{{f}_{2}}}{{{{{d}’}}_{2c}}-{{f}_{2}}}) = (frac{(-20).4}{-20-4}) = (frac{20}{6}) = 3,33cm.

({{{d}’}_{1}} = {{{d}’}_{1c}} = a – {{d}_{2c}} = 20 – frac{20}{6} = frac{50}{3} = 16,67cm.)

(d1c = frac{{{{{d}’}}_{1c}}{{f}_{1}}}{{{{{d}’}}_{1c}}-{{f}_{1}}} = frac{frac{50}{3}.1}{frac{50}{3}-1} = frac{50}{47} = 1,064cm.)

Khi quan sát ở Cv (hình b): Khi ấy A2 (equiv ) Cv (ở (infty )). Do ấy:

({{{d}’}_{2}} = {{{d}’}_{2v}}) = –O2A2 = –(infty ); d2 = d2v = f2 = 4cm.

({{{d}’}_{1}} = {{{d}’}_{1v}} = a – {{d}_{2v}} = 20 – 4 = 16cm.)

d1 = d1v = (frac{{{{{d}’}}_{1v}}{{f}_{1}}}{{{{{d}’}}_{1v}}-{{f}_{1}}} = frac{16.1}{16-1} = frac{16}{15} )= 1,067cm.

Suy ra: 1,064cm (le ) d1 (le ) 1,067cm.

(Delta d) = d1v – d1c = 1,067 – 1,064 = 0,003cm = 0,03mm.

Vậy: Phcửa ải đặt vật cách kính từ 1,064cm tới 1,067cm.

3. LUYỆN TẬP

Bài 1. 1 kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 1 centimet và thị kính với tiêu cự f2 = 4 centimet. Hai thấu kính cách nhau a = 15 centimet. Tính số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Lấy Đ = 25 centimet.

Bài 2. Vật kính của 1 kính hiển vi có tiêu cự f1 = 1 centimet, thị kính có tiêu cự f2 = 4 centimet.Chiều dài quang học của kính là 15 centimet. Người quan sát có điểm cực cận cách mắt 20 centimet và điểm cực viễn ở vô cực. Hỏi phải đặt vật trong vòng nào trước vật kính. Biết mắt đặt sát sau thị kính.

Bài 3. 1 kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 4 milimet, thị kính với tiêu cự f2 = 20 milimet và độ dài quang học d = 156 milimet. Người quan sát có mắt phổ biến với điểm cực cận cách mắt Đ = 250 milimet. Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Hãy xác định:

a. Khoảng cách từ vật tới vật kính trong trường hợp ngắm chừng này.

b. Số bộ giác của kính trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực.

c. Góc trông ảnh, biết AB = 2 milimet.

Bài 4. Kính hiển vi có vật kính O1 tiêu cự f1 = 0,8cm và thị kính O2 tiêu cự f2 = 2cm. Khoảng cách giữa 2 kính là  =16cm.

a) Kính được ngắm chừng ở vô cực. Tính khoảng cách từ vật tới vật kính và độ bội giác.

Biết người quan sát có mắt phổ biến với khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 25cm.

b) Giữ nguyên địa điểm vật và vật kính, ta dịch thị kính 1 khoảng bé để nhận được ảnh của vật trên màn đặt cách thị kính (ở địa điểm sau) 30cm.

Tính độ chuyển dịch của thị kính, xác định chiều chuyển dịch. Tính độ cường điệu của ảnh.

Bài 5. Vật kính của kính hiển vi có tiêu cự f1 = 0,8 centimet, thị kính có tiêu cự f2 = 2 centimet, khoảng cách giữa 2 kính là a = 16 centimet. 1 người mắt ko tật quan sát 1 vật bé qua kính trong hiện trạng ngắm chừng ở vô cực. Tính khoảng cách bé nhất giữa 2 điểm A, B trên vật nhưng mà mắt người đó còn phân biệt được lúc nhìn qua kính biết năng suất phân li của mắt là .

—–( Để xem đầy đủ nội dung của tài liệu, các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập để tải về điện thoại)——

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung tài liệu Phương pháp giải dạng bài tập về kính hiển vi môn Vật Lý 11 5 2021-2022. Để xem thêm nhiều tư liệu bổ ích khác, các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục sau:

Phương pháp giải dạng bài tập về phản xạ toàn phần môn Vật Lý 11 5 2021-2022
Phương pháp giải bài tập chuyên đề lăng kính môn Vật Lý 11 5 2021-2022

Phương pháp giải bài tập về Độ giảm điện thế của đoạn mạch môn Vật Lý 9

265

Đoàn luyện kĩ năng giải bài toán mạch điện bằng bí quyết điện thế nút – Định luật Kiếc-Sốp môn Vật Lý 9

478

Đoàn luyện kĩ năng giải bài toán mạch điện bằng bí quyết điện thế nút – Chọn gốc điện thế môn Vật Lý 9

168

Đoàn luyện kĩ năng giải bài toán mạch điện bằng bí quyết điện thế nút – Định luật Ôm môn Vật Lý 9 5 2020

152

Chuyên đề Sự dựa dẫm của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn môn Vật Lý 9

113

Phương pháp giải bài tập Sự dựa dẫm của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế môn Vật Lý 9 5 2020

102

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phương #pháp #giải #dạng #bài #tập #về #kính #hiển #môn #Vật #Lý #5

Phương pháp giải dạng bài tập về kính hiển vi môn Vật Lý 11 5 2021-2022. Tài liệu do các giáo viên Xgame biên soạn nhằm rà soát, bình chọn năng lực học tập của học trò. Mời các bạn cùng tham khảo để sẵn sàng tốt cho các kì thi sắp đến!

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN

+ Kính hiển vi là công cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật rất bé, với độ bội giác phệ hơn rất nhiều so với kính lúp.

+ Lược đồ tạo ảnh qua kính hiển vi: (ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}})

+ Độ bội giác: (G=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{0}}})      

(với (tan {{alpha }_{0}}=frac{AB}{O{{C}_{C}}}=frac{AB}{{{}_{C}}}))

– Ngắm chừng ở địa điểm bất kì: (tan alpha =frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{left| d_{2}^{/} right|+ell })

(G=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{0}}}=frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{AB}.frac{}{left| d_{2}^{/} right|+ell }=frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{AB}frac{}{left| d_{2}^{/} right|+ell }=left| {{k}_{1}} right|left| {{k}_{2}} right|.frac{}{left| d_{2}^{/} right|+ell })

Thực tế mắt thường đặt sát với thị kính nên (ell =0Rightarrow G=left| {{k}_{1}} right|left| {{k}_{2}} right|.frac{}{left| d_{2}^{/} right|})

– Khi ngắm chừng ở cực cận: (tan alpha =frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{}Rightarrow G=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{0}}}=frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{AB}=left| {{k}_{1}} right|left| {{k}_{2}} right|)

– Ngắm chừng ở vô cực: (tan alpha =frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{{{f}_{2}}})

→ (G=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{0}}}=frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{AB}.frac{}{{{f}_{2}}}=frac{delta }{{{f}_{1}}{{f}_{2}}})  (với (frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{AB}=frac{F_{1}^{/}{{F}_{2}}}{{{O}_{1}}F_{1}^{/}}=frac{delta }{{{f}_{1}}}))

Vậy ngắm chừng ở vô cực khô dựa dẫm vào địa điểm đặt mắt

Trong ấy: Khoảng cách giữa 2 tiêu điểm (F_{1}^{/}{{F}_{2}}=delta ) gọi là độ dài quang học của kính hiển vi; Đ là khoảng nhìn rõ ngắn nhất; f1, f2 là tiêu cự của vật kính và thị kính

– Chú ý: Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính hiển vi cố định ko đổi và được tính theo: (a={{f}_{1}}+{{f}_{2}}+delta )

2. VÍ DỤ MINH HỌA

Thí dụ 1: 1 kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 1 centimet và thị kính với tiêu cự f2 = 4 centimet. Hai thấu kính cách nhau a = 17 centimet. Tính số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Lấy Đ = 25 centimet.

Hướng áp giải

+ Độ dài quang học của kính hiển vi này là: (delta =a-left( {{f}_{1}}+{{f}_{2}} right)=17-5=12left( centimet right))

+ Số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực: ({{G}_{infty }}=frac{delta }{{{f}_{1}}{{f}_{2}}}=75)

Chú ý: Trong kính hiển vi khoảng cách a giữa 2 thấu kính luôn cố định ko đổi nên: a = f1 + f2 + d

Thí dụ 2: 1 kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 3 milimet, thị kính với tiêu cự f2 = 25 milimet và độ dài quanh học d = 16 centimet. Người ta đặt 1 tấm phim ảnh vuông góc với quang trục của hệ, cách thị kính 20 centimet.

a. Cần đặt vật AB ở địa điểm nào trước vật kính để ảnh rốt cục của nó ghi được rõ nét trên phim.

b. Tính số cường điệu lúc ấy.

Hướng áp giải

a) Khoảng cách 2 kính: (a={{f}_{1}}+delta +{{f}_{2}}=18,8left( centimet right))

+ Quá trình tạo ảnh của kính thiên văn giống như công đoạn tạo ảnh qua hệ 2 thấu kính ghép đồng trục và được tóm lược qua lược đồ sau:(ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}})

+ Để ảnh A2B2 rõ nét trên phim thì (d_{2}^{/}=20left( centimet right))

(Rightarrow {{d}_{2}}=frac{d_{2}^{/}{{f}_{2}}}{d_{2}^{/}-{{f}_{2}}}=frac{20.2,5}{20-2,5}=2,86left( centimet right))

+ Địa điểm ảnh A1B1 so với vật kính: (d_{1}^{/}=a-{{d}_{2}}=15,94left( centimet right))

(Rightarrow {{d}_{1}}=frac{d_{1}^{/}{{f}_{1}}}{d_{1}^{/}-{{f}_{1}}}=frac{15,94.0,3}{15,94-0,3}approx 0,306left( centimet right))

+ Vậy cần đặt vật AB trước vật kính 1 khoảng 0,306 centimet.

b) Số cường điệu ảnh:(left| k right|=left| {{k}_{1}}.{{k}_{2}} right|=left| frac{d_{2}^{/}}{{{d}_{2}}}.frac{d_{1}^{/}}{{{d}_{1}}} right|=left| frac{20}{2,86}.frac{15,94}{0,306} right|approx 364,27)

Thí dụ 3: Vật kính của 1 kính hiển vi có tiêu cự f1 = 1 centimet, thị kính có tiêu cự f2 = 4 centimet, độ dài quang học d = 16 centimet. Người quan sát có mắt ko có tật và có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20 centimet. Tính độ bội giác của ảnh trong các trường hợp người quan sát ngắm chừng ở vô cực và điểm cực cận. Coi mắt đặt sát kính.

Hướng áp giải

a) Ngắm chừng ở vô cực: ({{G}_{infty }}=frac{delta }{{{f}_{1}}{{f}_{2}}}=frac{16.20}{1.4}=80)

b) Ngắm chừng ở điểm cực cận

+ Khoảng cách giữa vật kính và thị kính: (a={{f}_{1}}+delta +{{f}_{2}}=1+16+4=21left( centimet right))

+ Lược đồ tạo ảnh: (ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}})

+ Khi ngắm chừng ảnh A2B2 ở điểm cực cận của mắt, ta có:

(d_{2}^{/}=overline{{{O}_{2}}{{A}_{2}}}=-O{{C}_{c}}=-20cm)

({{d}_{2}}=overline{{{O}_{2}}{{A}_{1}}}=frac{d_{2}^{/}{{f}_{2}}}{d_{2}^{/}-{{f}_{2}}}=frac{-20.4}{-20-4}=frac{10}{3}centimet)

(d_{1}^{/}=overline{{{O}_{1}}{{A}_{1}}}=a-{{d}_{2}}=21-frac{10}{3}=frac{53}{3}centimet)

({{d}_{1}}=overline{{{O}_{1}}A}=frac{d_{1}^{/}{{f}_{1}}}{d_{1}^{/}-{{f}_{1}}}=frac{frac{53}{3}.1}{frac{53}{3}-1}=frac{53}{50}centimet)

+ Độ bội giác: ({{G}_{C}}=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{o}}}). Với (tan alpha =frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{left| d_{2}^{/} right|}=frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{}) 

Nên: ({G_C} = frac{{{A_2}{B_2}}}{{AB}} = frac{{{A_2}{B_2}}}{{{A_1}{B_1}}}frac{{{A_1}{B_1}}}{{AB}} = left| {frac{{d_2^/}}{{{d_2}}}} right|left| {frac{{d_1^/}}{{{d_1}}}} right| = frac{{20}}{{10/3}}.frac{{53/3}}{{53/50}} = 100)

Thí dụ 4: Vật kính và thị kính của 1 kính hiển vi có tiêu cự lần là lượt 4mm và 25mm. Các quang tâm cách nhau 160mm. Định địa điểm vật để ảnh sau cuối ở vô cực.

Hướng áp giải

+ Lược đồ tạo ảnh: (ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}}) (ảnh ảo).

Gọi (ell ) là khoảng cách giữa vật kính và thị kính.

Vì ảnh ảo A2B2(infty ) nên: ({{{d}’}_{2}}) =  –(infty )

→ d2 = f2 = 25mm; ({{{d}’}_{1}}) = (ell ) – d2 = 160 – 25 = 135mm.

d1 = (frac{{{{{d}’}}_{1}}{{f}_{1}}}{{{{{d}’}}_{1}}-{{f}_{1}}}) = (frac{135.4}{135-4})  = 4,1221mm.

Vậy: Để ảnh sau cuối ở vô cực phải đặt vật cách vật kính 4,1221mm.

Thí dụ 5: Vât kính và thị kính của 1 kính hiển vi có các tiêu cự lần là lượt f1 = 1cm; f2 = 4cm. Độ dài quang học của kính là (delta ) = 15cm.

Người quan sát có điểm Cc cách mắt 20cm và điểm Cv ở vô cực.

Hỏi phải đặt vật trong vòng nào trước kính?

Hướng áp giải

– Gọi a là khoảng cách giữa 2 thấu kính:

a = (delta ) + (f1 + f2) = 15 + (1 + 4) = 20cm.

– Xét trường hợp mắt đặt sát kính.

– Lược đồ tạo ảnh: (ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}}) (A2B2 là ảnh ảo thuộc khoảng CcCv).

– Khi quan sát ở Cc (hình a): Khi ấy ({{A}_{2}}equiv {{C}_{c}}). Do ấy:

({{{d}’}_{2}}) = ({{{d}’}_{2c}}) = –O2A2 = –OCc = – 20cm;

d2 = d2c = (frac{{{{{d}’}}_{2c}}{{f}_{2}}}{{{{{d}’}}_{2c}}-{{f}_{2}}}) = (frac{(-20).4}{-20-4}) = (frac{20}{6}) = 3,33cm.

({{{d}’}_{1}} = {{{d}’}_{1c}} = a – {{d}_{2c}} = 20 – frac{20}{6} = frac{50}{3} = 16,67cm.)

(d1c = frac{{{{{d}’}}_{1c}}{{f}_{1}}}{{{{{d}’}}_{1c}}-{{f}_{1}}} = frac{frac{50}{3}.1}{frac{50}{3}-1} = frac{50}{47} = 1,064cm.)

Khi quan sát ở Cv (hình b): Khi ấy A2 (equiv ) Cv (ở (infty )). Do ấy:

({{{d}’}_{2}} = {{{d}’}_{2v}}) = –O2A2 = –(infty ); d2 = d2v = f2 = 4cm.

({{{d}’}_{1}} = {{{d}’}_{1v}} = a – {{d}_{2v}} = 20 – 4 = 16cm.)

d1 = d1v = (frac{{{{{d}’}}_{1v}}{{f}_{1}}}{{{{{d}’}}_{1v}}-{{f}_{1}}} = frac{16.1}{16-1} = frac{16}{15} )= 1,067cm.

Suy ra: 1,064cm (le ) d1 (le ) 1,067cm.

(Delta d) = d1v – d1c = 1,067 – 1,064 = 0,003cm = 0,03mm.

Vậy: Phcửa ải đặt vật cách kính từ 1,064cm tới 1,067cm.

3. LUYỆN TẬP

Bài 1. 1 kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 1 centimet và thị kính với tiêu cự f2 = 4 centimet. Hai thấu kính cách nhau a = 15 centimet. Tính số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Lấy Đ = 25 centimet.

Bài 2. Vật kính của 1 kính hiển vi có tiêu cự f1 = 1 centimet, thị kính có tiêu cự f2 = 4 centimet.Chiều dài quang học của kính là 15 centimet. Người quan sát có điểm cực cận cách mắt 20 centimet và điểm cực viễn ở vô cực. Hỏi phải đặt vật trong vòng nào trước vật kính. Biết mắt đặt sát sau thị kính.

Bài 3. 1 kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 4 milimet, thị kính với tiêu cự f2 = 20 milimet và độ dài quang học d = 156 milimet. Người quan sát có mắt phổ biến với điểm cực cận cách mắt Đ = 250 milimet. Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Hãy xác định:

a. Khoảng cách từ vật tới vật kính trong trường hợp ngắm chừng này.

b. Số bộ giác của kính trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực.

c. Góc trông ảnh, biết AB = 2 milimet.

Bài 4. Kính hiển vi có vật kính O1 tiêu cự f1 = 0,8cm và thị kính O2 tiêu cự f2 = 2cm. Khoảng cách giữa 2 kính là  =16cm.

a) Kính được ngắm chừng ở vô cực. Tính khoảng cách từ vật tới vật kính và độ bội giác.

Biết người quan sát có mắt phổ biến với khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 25cm.

b) Giữ nguyên địa điểm vật và vật kính, ta dịch thị kính 1 khoảng bé để nhận được ảnh của vật trên màn đặt cách thị kính (ở địa điểm sau) 30cm.

Tính độ chuyển dịch của thị kính, xác định chiều chuyển dịch. Tính độ cường điệu của ảnh.

Bài 5. Vật kính của kính hiển vi có tiêu cự f1 = 0,8 centimet, thị kính có tiêu cự f2 = 2 centimet, khoảng cách giữa 2 kính là a = 16 centimet. 1 người mắt ko tật quan sát 1 vật bé qua kính trong hiện trạng ngắm chừng ở vô cực. Tính khoảng cách bé nhất giữa 2 điểm A, B trên vật nhưng mà mắt người đó còn phân biệt được lúc nhìn qua kính biết năng suất phân li của mắt là .

—–( Để xem đầy đủ nội dung của tài liệu, các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập để tải về điện thoại)——

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung tài liệu Phương pháp giải dạng bài tập về kính hiển vi môn Vật Lý 11 5 2021-2022. Để xem thêm nhiều tư liệu bổ ích khác, các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục sau:

  • Phương pháp giải dạng bài tập về phản xạ toàn phần môn Vật Lý 11 5 2021-2022
  • Phương pháp giải bài tập chuyên đề lăng kính môn Vật Lý 11 5 2021-2022

.


Thông tin thêm về Phương pháp giải dạng bài tập về kính hiển vi môn Vật Lý 11 năm 2021-2022

Phương pháp giải dạng bài tập về kính hiển vi môn Vật Lý 11 5 2021-2022. Tài liệu do các giáo viên Xgame biên soạn nhằm rà soát, bình chọn năng lực học tập của học trò. Mời các bạn cùng tham khảo để sẵn sàng tốt cho các kì thi sắp đến!

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN

+ Kính hiển vi là công cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật rất bé, với độ bội giác phệ hơn rất nhiều so với kính lúp.

+ Lược đồ tạo ảnh qua kính hiển vi: (ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}})

+ Độ bội giác: (G=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{0}}})      

(với (tan {{alpha }_{0}}=frac{AB}{O{{C}_{C}}}=frac{AB}{{{}_{C}}}))

– Ngắm chừng ở địa điểm bất kì: (tan alpha =frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{left| d_{2}^{/} right|+ell })

(G=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{0}}}=frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{AB}.frac{}{left| d_{2}^{/} right|+ell }=frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{AB}frac{}{left| d_{2}^{/} right|+ell }=left| {{k}_{1}} right|left| {{k}_{2}} right|.frac{}{left| d_{2}^{/} right|+ell })

Thực tế mắt thường đặt sát với thị kính nên (ell =0Rightarrow G=left| {{k}_{1}} right|left| {{k}_{2}} right|.frac{}{left| d_{2}^{/} right|})

– Khi ngắm chừng ở cực cận: (tan alpha =frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{}Rightarrow G=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{0}}}=frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{AB}=left| {{k}_{1}} right|left| {{k}_{2}} right|)

– Ngắm chừng ở vô cực: (tan alpha =frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{{{f}_{2}}})

→ (G=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{0}}}=frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{AB}.frac{}{{{f}_{2}}}=frac{delta }{{{f}_{1}}{{f}_{2}}})  (với (frac{{{A}_{1}}{{B}_{1}}}{AB}=frac{F_{1}^{/}{{F}_{2}}}{{{O}_{1}}F_{1}^{/}}=frac{delta }{{{f}_{1}}}))

Vậy ngắm chừng ở vô cực khô dựa dẫm vào địa điểm đặt mắt

Trong ấy: Khoảng cách giữa 2 tiêu điểm (F_{1}^{/}{{F}_{2}}=delta ) gọi là độ dài quang học của kính hiển vi; Đ là khoảng nhìn rõ ngắn nhất; f1, f2 là tiêu cự của vật kính và thị kính

– Chú ý: Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính hiển vi cố định ko đổi và được tính theo: (a={{f}_{1}}+{{f}_{2}}+delta )

2. VÍ DỤ MINH HỌA

Thí dụ 1: 1 kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 1 centimet và thị kính với tiêu cự f2 = 4 centimet. Hai thấu kính cách nhau a = 17 centimet. Tính số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Lấy Đ = 25 centimet.

Hướng áp giải

+ Độ dài quang học của kính hiển vi này là: (delta =a-left( {{f}_{1}}+{{f}_{2}} right)=17-5=12left( centimet right))

+ Số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực: ({{G}_{infty }}=frac{delta }{{{f}_{1}}{{f}_{2}}}=75)

Chú ý: Trong kính hiển vi khoảng cách a giữa 2 thấu kính luôn cố định ko đổi nên: a = f1 + f2 + d

Thí dụ 2: 1 kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 3 milimet, thị kính với tiêu cự f2 = 25 milimet và độ dài quanh học d = 16 centimet. Người ta đặt 1 tấm phim ảnh vuông góc với quang trục của hệ, cách thị kính 20 centimet.

a. Cần đặt vật AB ở địa điểm nào trước vật kính để ảnh rốt cục của nó ghi được rõ nét trên phim.

b. Tính số cường điệu lúc ấy.

Hướng áp giải

a) Khoảng cách 2 kính: (a={{f}_{1}}+delta +{{f}_{2}}=18,8left( centimet right))

+ Quá trình tạo ảnh của kính thiên văn giống như công đoạn tạo ảnh qua hệ 2 thấu kính ghép đồng trục và được tóm lược qua lược đồ sau:(ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}})

+ Để ảnh A2B2 rõ nét trên phim thì (d_{2}^{/}=20left( centimet right))

(Rightarrow {{d}_{2}}=frac{d_{2}^{/}{{f}_{2}}}{d_{2}^{/}-{{f}_{2}}}=frac{20.2,5}{20-2,5}=2,86left( centimet right))

+ Địa điểm ảnh A1B1 so với vật kính: (d_{1}^{/}=a-{{d}_{2}}=15,94left( centimet right))

(Rightarrow {{d}_{1}}=frac{d_{1}^{/}{{f}_{1}}}{d_{1}^{/}-{{f}_{1}}}=frac{15,94.0,3}{15,94-0,3}approx 0,306left( centimet right))

+ Vậy cần đặt vật AB trước vật kính 1 khoảng 0,306 centimet.

b) Số cường điệu ảnh:(left| k right|=left| {{k}_{1}}.{{k}_{2}} right|=left| frac{d_{2}^{/}}{{{d}_{2}}}.frac{d_{1}^{/}}{{{d}_{1}}} right|=left| frac{20}{2,86}.frac{15,94}{0,306} right|approx 364,27)

Thí dụ 3: Vật kính của 1 kính hiển vi có tiêu cự f1 = 1 centimet, thị kính có tiêu cự f2 = 4 centimet, độ dài quang học d = 16 centimet. Người quan sát có mắt ko có tật và có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20 centimet. Tính độ bội giác của ảnh trong các trường hợp người quan sát ngắm chừng ở vô cực và điểm cực cận. Coi mắt đặt sát kính.

Hướng áp giải

a) Ngắm chừng ở vô cực: ({{G}_{infty }}=frac{delta }{{{f}_{1}}{{f}_{2}}}=frac{16.20}{1.4}=80)

b) Ngắm chừng ở điểm cực cận

+ Khoảng cách giữa vật kính và thị kính: (a={{f}_{1}}+delta +{{f}_{2}}=1+16+4=21left( centimet right))

+ Lược đồ tạo ảnh: (ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}})

+ Khi ngắm chừng ảnh A2B2 ở điểm cực cận của mắt, ta có:

(d_{2}^{/}=overline{{{O}_{2}}{{A}_{2}}}=-O{{C}_{c}}=-20cm)

({{d}_{2}}=overline{{{O}_{2}}{{A}_{1}}}=frac{d_{2}^{/}{{f}_{2}}}{d_{2}^{/}-{{f}_{2}}}=frac{-20.4}{-20-4}=frac{10}{3}centimet)

(d_{1}^{/}=overline{{{O}_{1}}{{A}_{1}}}=a-{{d}_{2}}=21-frac{10}{3}=frac{53}{3}centimet)

({{d}_{1}}=overline{{{O}_{1}}A}=frac{d_{1}^{/}{{f}_{1}}}{d_{1}^{/}-{{f}_{1}}}=frac{frac{53}{3}.1}{frac{53}{3}-1}=frac{53}{50}centimet)

+ Độ bội giác: ({{G}_{C}}=frac{tan alpha }{tan {{alpha }_{o}}}). Với (tan alpha =frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{left| d_{2}^{/} right|}=frac{{{A}_{2}}{{B}_{2}}}{}) 

Nên: ({G_C} = frac{{{A_2}{B_2}}}{{AB}} = frac{{{A_2}{B_2}}}{{{A_1}{B_1}}}frac{{{A_1}{B_1}}}{{AB}} = left| {frac{{d_2^/}}{{{d_2}}}} right|left| {frac{{d_1^/}}{{{d_1}}}} right| = frac{{20}}{{10/3}}.frac{{53/3}}{{53/50}} = 100)

Thí dụ 4: Vật kính và thị kính của 1 kính hiển vi có tiêu cự lần là lượt 4mm và 25mm. Các quang tâm cách nhau 160mm. Định địa điểm vật để ảnh sau cuối ở vô cực.

Hướng áp giải

+ Lược đồ tạo ảnh: (ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}}) (ảnh ảo).

Gọi (ell ) là khoảng cách giữa vật kính và thị kính.

Vì ảnh ảo A2B2 ở (infty ) nên: ({{{d}’}_{2}}) =  –(infty )

→ d2 = f2 = 25mm; ({{{d}’}_{1}}) = (ell ) – d2 = 160 – 25 = 135mm.

d1 = (frac{{{{{d}’}}_{1}}{{f}_{1}}}{{{{{d}’}}_{1}}-{{f}_{1}}}) = (frac{135.4}{135-4})  = 4,1221mm.

Vậy: Để ảnh sau cuối ở vô cực phải đặt vật cách vật kính 4,1221mm.

Thí dụ 5: Vât kính và thị kính của 1 kính hiển vi có các tiêu cự lần là lượt f1 = 1cm; f2 = 4cm. Độ dài quang học của kính là (delta ) = 15cm.

Người quan sát có điểm Cc cách mắt 20cm và điểm Cv ở vô cực.

Hỏi phải đặt vật trong vòng nào trước kính?

Hướng áp giải

– Gọi a là khoảng cách giữa 2 thấu kính:

a = (delta ) + (f1 + f2) = 15 + (1 + 4) = 20cm.

– Xét trường hợp mắt đặt sát kính.

– Lược đồ tạo ảnh: (ABxrightarrow{{{L}_{1}}}{{A}_{1}}{{B}_{1}}xrightarrow{{{L}_{2}}}{{A}_{2}}{{B}_{2}}) (A2B2 là ảnh ảo thuộc khoảng CcCv).

– Khi quan sát ở Cc (hình a): Khi ấy ({{A}_{2}}equiv {{C}_{c}}). Do ấy:

({{{d}’}_{2}}) = ({{{d}’}_{2c}}) = –O2A2 = –OCc = – 20cm;

d2 = d2c = (frac{{{{{d}’}}_{2c}}{{f}_{2}}}{{{{{d}’}}_{2c}}-{{f}_{2}}}) = (frac{(-20).4}{-20-4}) = (frac{20}{6}) = 3,33cm.

({{{d}’}_{1}} = {{{d}’}_{1c}} = a – {{d}_{2c}} = 20 – frac{20}{6} = frac{50}{3} = 16,67cm.)

(d1c = frac{{{{{d}’}}_{1c}}{{f}_{1}}}{{{{{d}’}}_{1c}}-{{f}_{1}}} = frac{frac{50}{3}.1}{frac{50}{3}-1} = frac{50}{47} = 1,064cm.)

Khi quan sát ở Cv (hình b): Khi ấy A2 (equiv ) Cv (ở (infty )). Do ấy:

({{{d}’}_{2}} = {{{d}’}_{2v}}) = –O2A2 = –(infty ); d2 = d2v = f2 = 4cm.

({{{d}’}_{1}} = {{{d}’}_{1v}} = a – {{d}_{2v}} = 20 – 4 = 16cm.)

d1 = d1v = (frac{{{{{d}’}}_{1v}}{{f}_{1}}}{{{{{d}’}}_{1v}}-{{f}_{1}}} = frac{16.1}{16-1} = frac{16}{15} )= 1,067cm.

Suy ra: 1,064cm (le ) d1 (le ) 1,067cm.

(Delta d) = d1v – d1c = 1,067 – 1,064 = 0,003cm = 0,03mm.

Vậy: Phcửa ải đặt vật cách kính từ 1,064cm tới 1,067cm.

3. LUYỆN TẬP

Bài 1. 1 kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 1 centimet và thị kính với tiêu cự f2 = 4 centimet. Hai thấu kính cách nhau a = 15 centimet. Tính số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Lấy Đ = 25 centimet.

Bài 2. Vật kính của 1 kính hiển vi có tiêu cự f1 = 1 centimet, thị kính có tiêu cự f2 = 4 centimet.Chiều dài quang học của kính là 15 centimet. Người quan sát có điểm cực cận cách mắt 20 centimet và điểm cực viễn ở vô cực. Hỏi phải đặt vật trong vòng nào trước vật kính. Biết mắt đặt sát sau thị kính.

Bài 3. 1 kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 4 milimet, thị kính với tiêu cự f2 = 20 milimet và độ dài quang học d = 156 milimet. Người quan sát có mắt phổ biến với điểm cực cận cách mắt Đ = 250 milimet. Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Hãy xác định:

a. Khoảng cách từ vật tới vật kính trong trường hợp ngắm chừng này.

b. Số bộ giác của kính trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực.

c. Góc trông ảnh, biết AB = 2 milimet.

Bài 4. Kính hiển vi có vật kính O1 tiêu cự f1 = 0,8cm và thị kính O2 tiêu cự f2 = 2cm. Khoảng cách giữa 2 kính là  =16cm.

a) Kính được ngắm chừng ở vô cực. Tính khoảng cách từ vật tới vật kính và độ bội giác.

Biết người quan sát có mắt phổ biến với khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 25cm.

b) Giữ nguyên địa điểm vật và vật kính, ta dịch thị kính 1 khoảng bé để nhận được ảnh của vật trên màn đặt cách thị kính (ở địa điểm sau) 30cm.

Tính độ chuyển dịch của thị kính, xác định chiều chuyển dịch. Tính độ cường điệu của ảnh.

Bài 5. Vật kính của kính hiển vi có tiêu cự f1 = 0,8 centimet, thị kính có tiêu cự f2 = 2 centimet, khoảng cách giữa 2 kính là a = 16 centimet. 1 người mắt ko tật quan sát 1 vật bé qua kính trong hiện trạng ngắm chừng ở vô cực. Tính khoảng cách bé nhất giữa 2 điểm A, B trên vật nhưng mà mắt người đó còn phân biệt được lúc nhìn qua kính biết năng suất phân li của mắt là .

—–( Để xem đầy đủ nội dung của tài liệu, các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập để tải về điện thoại)——

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung tài liệu Phương pháp giải dạng bài tập về kính hiển vi môn Vật Lý 11 5 2021-2022. Để xem thêm nhiều tư liệu bổ ích khác, các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục sau:

Phương pháp giải dạng bài tập về phản xạ toàn phần môn Vật Lý 11 5 2021-2022
Phương pháp giải bài tập chuyên đề lăng kính môn Vật Lý 11 5 2021-2022

Phương pháp giải bài tập về Độ giảm điện thế của đoạn mạch môn Vật Lý 9

265

Đoàn luyện kĩ năng giải bài toán mạch điện bằng bí quyết điện thế nút – Định luật Kiếc-Sốp môn Vật Lý 9

478

Đoàn luyện kĩ năng giải bài toán mạch điện bằng bí quyết điện thế nút – Chọn gốc điện thế môn Vật Lý 9

168

Đoàn luyện kĩ năng giải bài toán mạch điện bằng bí quyết điện thế nút – Định luật Ôm môn Vật Lý 9 5 2020

152

Chuyên đề Sự dựa dẫm của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn môn Vật Lý 9

113

Phương pháp giải bài tập Sự dựa dẫm của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế môn Vật Lý 9 5 2020

102

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phương #pháp #giải #dạng #bài #tập #về #kính #hiển #môn #Vật #Lý #5


  • Tổng hợp: Xgame VN
  • #Phương #pháp #giải #dạng #bài #tập #về #kính #hiển #môn #Vật #Lý #5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button