Python cơ bản

Thông tin thêm về Python cơ bản

Python là 1 trong những tiếng nói lập trình đang quyến rũ được hầu hết người mua ân cần bởi nhiều chủng loại phần mềm, thư viện phong phú. Python căn bản chia làm 15 chương, mỗi chương sẽ giúp người mua hiểu sâu hơn về 1 góc cạnh.
Các chương trong Python căn bản

Chương 1. Hello world
Chương 2. Cú pháp
Chương 3. Phân chia module
Chương 4. Class
Chương 5. Thao tác trên tập tin
Chương 6. Xử lý hình ảnh
Chương 7. Xử lý file JSON
Chương 8. Xử lý file XML
Chương 9. Kết nối MySQL
Chương 10. Kết nối Redis
Chương 11. Kết nối Memcached
Chương 12. Kết nối RabbitMQ
Chương 13. Restful Client
Chương 14. Gởi email với SMTP
Chương 15. Socket Programming

Tài liệu Kỹ thuật lập trình Python căn bản
Chương 1. Hello world
Python là 1 tiếng nói thông dịch (Interpreter Language), nghĩa là ko cần build thành file thực thi nhưng chạy trực tiếp như PHP.
Hiện tại Python có 2 nhánh chính là 2.x và 3.x. Ở nhánh 2.x đã ngừng tăng trưởng và đang đứng ở bạn dạng 2.7. Nhánh Python 3.x thì vẫn đang được tiếp diễn tăng trưởng.
Website chính thức của Python: www.python.org
Thiết đặt
Python phân phối phần nhiều các nền móng và rất dễ tìm thấy sẵn trên 1 số hệ quản lý như Mac OS…
Để biết là hệ thống của bạn đã cài Python chưa, có thể vào màn hình command line và gõ:
$ python –version
Nếu đã thiết đặt python thì sẽ hiển thị thông tin bạn dạng python. Nếu báo lỗi thì đồng nghĩa với bạn chưa thiết đặt Python.
Dụng cụ tăng trưởng
Chỉ cần dùng 1 text editor là bạn có thể viết được code python hoặc có thể dùng các phương tiện cao cấp hơn (IDE) như Aptana, PyCharm…Các IDE thường phân phối thêm giai đoạn phân tách cú pháp dòng lệnh, debug…trong khuôn khổ cuốn sách bé này thì mình hướng tới cách thực thi python bằng dòng lệnh.
Hello world
Tạo 1 file có tên là helloworld.py và có nội dung như sau:
print ‘Hello world’
print là lệnh căn bản nhất để xuất 1 biến ra (thường là màn hình)
Sau ấy, vào màn hình command line, vận động tới folder chứa file này và gõ.
$ python helloworld.py
Nếu thấy hiện ra dòng chữ Hello world nghĩa là bạn đã kết thúc việc viết phần mềm python trước tiên.
Chương 2. Cú pháp
2.1. Biến số
Khai báo biến bằng 1 câu lệnh gán.
a = 1
bạn có thể gán nhiều loại trị giá (số, chuỗi) cho 1 biến.
a = 1a=”Hello World”a = [1, 2, 3]a = [1.2, ‘Hello’, ‘W’, 2] 2.2. Toán tử số học
Python cũng phân phối 1 số toán tử toán học thông dụng như:

+ phép cộng
– phép trừ
* phép nhân
/ phép chia
% phép chia lấy dư (modulo)

2.3. Boolean và Toán tử logic
Giá trị đúng và sai tương ứng là True và False.

not để đảo trị giá.
and phép tính logic và (AND)
or phép tính logic hoặc (OR)

1 số phép so sánh thông thường như < (nhỏ hơn), <= (nhỏ hơn hoặc bằng), > (bự hơn), >= (bự hơn hoặc bằng), == (bằng), != (khác) để so sánh 2 trị giá.
…..
>>> Tải file Python căn bản về tham khảo cụ thể!

TagsPython

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Python #cơ #bản

Python là 1 trong những tiếng nói lập trình quyến rũ được nhiều sự ân cần của người mua bởi phần mềm nhiều chủng loại và thư viện phong phú. Python căn bản được phân thành 15 chương, mỗi chương sẽ giúp người mua hiểu sâu hơn về 1 góc cạnh.

Chương trong Kiến thức căn bản về Python

 • Chương 1. Hello world
 • Chương 2. Cú pháp
 • Chương 3. Phân chia các học phần
 • Chương 4. Lớp
 • Chương 5. Làm việc trên tệp
 • Chương 6. Xử lý hình ảnh
 • Chương 7. Xử lý tệp JSON
 • Chương 8. Xử lý tệp XML
 • Chương 9. Kết nối MySQL
 • Chương 10. Kết nối Redis
 • Chương 11. Kết nối Memcached
 • Chương 12. Kết nối RabbitMQ
 • Chương 13. Khách hàng còn lại
 • Chương 14. Gửi Email bằng SMTP
 • Chương 15. Lập trình Socket

Kỹ thuật lập trình Python căn bản

Chương 1. Hello world

Python là 1 Ngôn ngữ phiên dịch, nghĩa là nó ko cần phải được xây dựng thành 1 tệp thực thi nhưng chạy thẳng như PHP.

Hiện tại, Python có 2 nhánh chính là 2.x và 3.x. Trên nhánh 2.x đã dừng tăng trưởng và đứng trên bạn dạng 2.7. Nhánh Python 3.x vẫn đang được tăng trưởng.

Trang web chính thức của Python: www.python.org

Thiết đặt

Python phân phối phần nhiều các nền móng và đơn giản tìm thấy trên 1 số hệ quản lý như Mac OS…

Để mày mò xem hệ thống của bạn đã thiết đặt Python hay chưa, bạn có thể chuyển tới màn hình dòng lệnh và nhập:

$ python --version

Nếu python được thiết đặt, thông tin bạn dạng python sẽ được hiển thị. Nếu bạn gặp lỗi, điều này có tức là bạn đang ko thiết đặt Python.

Dụng cụ tăng trưởng

Chỉ cần sử dụng trình soạn thảo văn bản, bạn có thể viết mã python hoặc có thể sử dụng các phương tiện phát triển hơn (IDE) như Aptana, PyCharm … IDE thường phân phối phân tách cú pháp dòng lệnh, gỡ lỗi, v.v. Phạm vi của tài liệu này là về cách khai triển python bằng dòng lệnh.

Chào toàn cầu

Tạo 1 tệp có tên helloworld.py và có các nội dung sau:

print 'Hello world'

print là lệnh căn bản nhất để trích xuất 1 biến (thường là màn hình)

Sau ấy, chuyển tới màn hình dòng lệnh, điều hướng tới folder chứa tệp này và nhập.

$ python helloworld.py

Nếu bạn thấy từ Hello world hiện ra, bạn đã viết xong phần mềm python trước tiên của mình.

Chương 2. Cú pháp

2.1. Biến

Khai báo 1 biến bằng câu lệnh gán.

a = 1

bạn có thể gán nhiều loại trị giá (số, chuỗi) cho 1 biến.

a = 1

a="Hello World"

a = [1, 2, 3]
a = [1.2, 'Hello', 'W', 2]

2.2. Toán tử số học

Python cũng phân phối 1 số toán tử toán học bình thường như:

 • + sự tổng kết
 • - Sự khước từ
 • * phép nhân
 • / cắt cử
 • % phép chia và số dư (modulo)

2.3. Toán tử Boolean và Logic

Giá trị đúng và sai lần là lượt TrueFalse.

 • not để đảo ngược trị giá.
 • and tính toán logic và (AND)
 • or tính toán logic hoặc (HOẶC)

1 số so sánh bình thường như < (bé hơn), <= (ít hơn hoặc bằng), > (Bự hơn), >= (bự hơn hoặc bằng), == (y chang), != (khác) để so sánh 2 trị giá.

…..

>>> Tải file Python căn bản để tham khảo cụ thể!

.


Thông tin thêm về Python cơ bản

Python là 1 trong những tiếng nói lập trình đang quyến rũ được hầu hết người mua ân cần bởi nhiều chủng loại phần mềm, thư viện phong phú. Python căn bản chia làm 15 chương, mỗi chương sẽ giúp người mua hiểu sâu hơn về 1 góc cạnh.
Các chương trong Python căn bản

Chương 1. Hello world
Chương 2. Cú pháp
Chương 3. Phân chia module
Chương 4. Class
Chương 5. Thao tác trên tập tin
Chương 6. Xử lý hình ảnh
Chương 7. Xử lý file JSON
Chương 8. Xử lý file XML
Chương 9. Kết nối MySQL
Chương 10. Kết nối Redis
Chương 11. Kết nối Memcached
Chương 12. Kết nối RabbitMQ
Chương 13. Restful Client
Chương 14. Gởi email với SMTP
Chương 15. Socket Programming

Tài liệu Kỹ thuật lập trình Python căn bản
Chương 1. Hello world
Python là 1 tiếng nói thông dịch (Interpreter Language), nghĩa là ko cần build thành file thực thi nhưng chạy trực tiếp như PHP.
Hiện tại Python có 2 nhánh chính là 2.x và 3.x. Ở nhánh 2.x đã ngừng tăng trưởng và đang đứng ở bạn dạng 2.7. Nhánh Python 3.x thì vẫn đang được tiếp diễn tăng trưởng.
Website chính thức của Python: www.python.org
Thiết đặt
Python phân phối phần nhiều các nền móng và rất dễ tìm thấy sẵn trên 1 số hệ quản lý như Mac OS…
Để biết là hệ thống của bạn đã cài Python chưa, có thể vào màn hình command line và gõ:
$ python –version
Nếu đã thiết đặt python thì sẽ hiển thị thông tin bạn dạng python. Nếu báo lỗi thì đồng nghĩa với bạn chưa thiết đặt Python.
Dụng cụ tăng trưởng
Chỉ cần dùng 1 text editor là bạn có thể viết được code python hoặc có thể dùng các phương tiện cao cấp hơn (IDE) như Aptana, PyCharm…Các IDE thường phân phối thêm giai đoạn phân tách cú pháp dòng lệnh, debug…trong khuôn khổ cuốn sách bé này thì mình hướng tới cách thực thi python bằng dòng lệnh.
Hello world
Tạo 1 file có tên là helloworld.py và có nội dung như sau:
print ‘Hello world’
print là lệnh căn bản nhất để xuất 1 biến ra (thường là màn hình)
Sau ấy, vào màn hình command line, vận động tới folder chứa file này và gõ.
$ python helloworld.py
Nếu thấy hiện ra dòng chữ Hello world nghĩa là bạn đã kết thúc việc viết phần mềm python trước tiên.
Chương 2. Cú pháp
2.1. Biến số
Khai báo biến bằng 1 câu lệnh gán.
a = 1
bạn có thể gán nhiều loại trị giá (số, chuỗi) cho 1 biến.
a = 1a=”Hello World”a = [1, 2, 3]a = [1.2, ‘Hello’, ‘W’, 2] 2.2. Toán tử số học
Python cũng phân phối 1 số toán tử toán học thông dụng như:

+ phép cộng
– phép trừ
* phép nhân
/ phép chia
% phép chia lấy dư (modulo)

2.3. Boolean và Toán tử logic
Giá trị đúng và sai tương ứng là True và False.

not để đảo trị giá.
and phép tính logic và (AND)
or phép tính logic hoặc (OR)

1 số phép so sánh thông thường như < (nhỏ hơn), <= (nhỏ hơn hoặc bằng), > (bự hơn), >= (bự hơn hoặc bằng), == (bằng), != (khác) để so sánh 2 trị giá.
…..
>>> Tải file Python căn bản về tham khảo cụ thể!

TagsPython

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Python #cơ #bản


 • Tổng hợp: Xgame VN
 • #Python #cơ #bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button