Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022

Thông tin thêm về Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022

Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022 như thế nào? Các trường hợp nào bị xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên? Để tìm hiểu vấn đề này, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây cùng Xgame.
Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết hoặc quyết định đề nghị Kết nạp Đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để ban hành nghị quyết hoặc quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết lên cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 20221. Những trường hợp xóa tên đảng viên
Theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau:
– Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;
– Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên;
– Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;
– Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên;
– Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.
2. Thủ tục xóa tên Đảng viên dự bị vi phạm tư cách
Nếu là đảng viên dự bị vi phạm tư cách thì thủ tục xóa tên đảng viên sẽ được thực hiện như sau:

– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.
– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền Kết nạp Đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định Kết nạp Đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.
3. Thủ tục xóa tên Đảng viên chính thức
Nếu là đảng viên chính thức, việc xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên sẽ được thực hiện như sau:
– Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xóa tên đảng viên, thực hiện thủ tục xem xét như việc xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách.
Tham khảo thêm: Phân biệt xóa tên Đảng viên và khai trừ Đảng viên?
4. Trường hợp Đảng viên chính thức xin ra khỏi Đảng
– Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.
– Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.
– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền Kết nạp Đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.
– Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng” cho những người đó.
5. Trình tự thủ tục xóa tên đảng viên không đóng đảng phí ba tháng
Căn cứ Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 và Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 quy định thủ tục xóa tên như sau:
Bước 1: Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
Bước 2: Xem xét xóa tên Đảng viên.
– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.
– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.
6. Giải quyết khiếu nại về xoá tên đảng viên
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cơ quan tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm nghiên cứu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau:
– Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương; không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Cũng theo Quy định 24-QĐ/TW, không giải quyết những trường hợp khiếu nại sau đây:
Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Đảng viên nhận được quyết định xóa tên;
Đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận;
Cá nhân hoặc tập thể khiếu nại hộ;
Khiếu nại khi chưa có quyết định xóa tên của cấp ủy đảng có thẩm quyền.
Việc giải quyết khiếu nại về xóa tên đối với Đảng viên ở ngoài nước có quy định riêng.
7. Đảng viên bị xóa tên có được thực hiện khiếu nại không?
Như đã đề cập tại mục 6 thì Đảng viên bị xóa tên có thể thực hiện khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
Tuy nhiên thời hạn khiếu nại là trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên.
Thời hạn giải quyết đơn khiếu nại kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của các cấp ủy Đảng là:
Cấp tỉnh: không quá 90 ngày;
Cấp Trung ương: không quá 180 ngày.
Nếu không đồng ý với quyết định khai trừ của cấp ủy, Đảng viên hoàn toàn có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên. Điều này thể hiện tính minh bạch, công bằng trong quy trình xét duyệt, đồng thời nâng cao tinh thần tự giác trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức cũng như tác phong người Đảng viên gương mẫu.
8. Bị xóa tên khỏi Đảng có được kết nạp lại?
Theo quy định tại mục  3.5.1 Điều 4  Quy định 24-QĐ/TW thì người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:
Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng như từ 18 tuổi trở lên, qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm…
Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích; đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.
Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.
Trong Quy định 24-QĐ/TW cũng có quy định không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do:
Tự bỏ sinh hoạt đảng;
Làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn);
Gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng;
Bị kết án vì tội tham nhũng;
Bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.
Do đó, theo quy định trên người bị xóa tên ra khỏi Đảng hoàn toàn có thể được kết nạp lại. Tuy nhiên, phải không thuộc những trường hợp bị cấm theo quy định nêu trên.
Trường hợp Đảng viên bị xóa tên ra khỏi Đảng vì những lý do chính đáng như hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện đóng Đảng phí thì sau khi khắc phục khó khăn hoàn toàn có thể xin vào Đảng lần nữa. Có thể thấy, Đảng ta luôn có những quy định, điều lệ để tạo điều kiện cho những người muốn gia nhập và sinh hoạt trong Đảng.
Bài viết đã cung cấp thông tin về quy định, thủ tục xóa tên Đảng viên. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật của Xgame.
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên
Hướng dẫn đánh giá, phân loại Đảng viên
Mức đóng đảng phí hiện hành của Đảng viên

#Quy #trình #thủ #tục #xóa #tên #Đảng #viên

Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên năm 2022 như thế nào? Điều gì xảy ra nếu tên đảng viên đó bị xóa khỏi danh sách đảng viên? Kiểm tra nội dung của các bài báo dữ liệu lớn sau đây về chủ đề này.

Việc biểu quyết nghị quyết hoặc quyết định kết nạp đảng viên, tán thành đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên. Cuộc họp của ủy ban và cuộc họp của ủy ban được quyết định. Nếu số cử tri đi bầu không đủ để ra nghị quyết, quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên 2022

1. Khi tên của thành viên nhóm bị xóa

Theo quy định tại Điều 24-QĐ / TW năm 2021, chi bộ xem xét quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên và đề nghị cấp ủy có liên quan:

– Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.

-Các thành viên trong đảng sẽ tự nguyện trả lại thẻ thành viên hoặc tự hủy thẻ thành viên.

– Dân quân mất ý thức lao động, không thực hiện nghĩa vụ dân quân được giáo dục từ chi bộ nhưng 12 tháng khổ luyện vẫn không tiến bộ.

-Các đảng viên năm thứ hai liên tiếp hiếp dâm đảng viên.

-Đảng viên không đủ tiêu chuẩn chính trị do Bộ Chính trị quy định.

2. Các thủ tục để trấn áp tên của một tác nhân vi phạm

Nếu đại lý vi phạm xếp hạng, thủ tục xóa tên thành viên như sau.

Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên

-Chi bộ xem xét ra nghị quyết và báo cáo cấp ủy cấp trên nếu có trên 2/3 số đảng viên chính thức đồng ý xóa tên đảng viên dự bị.

-Nếu hơn 2/3 số chi nhánh đồng ý rút tên của người thay thế, ủy ban cơ sở của bên đó sẽ ra quyết định và thông báo cho ủy ban của bên có thẩm quyền.

– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền công nhận đảng viên nếu có quá nửa số đảng viên biểu quyết xóa tên thì quyết định xóa tên.

– Ủy ban căn cứ, được trao quyền quyết định sự nhập cuộc của một dân quân, sẽ quyết định việc trấn áp tên dân quân dự bị với sự đồng ý của ít nhất 2/3 số dân quân chính thức.

3. Thủ tục xóa tên đảng viên chính thức.

Đối với đảng viên chính thức, xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên:

-Các chi bộ tự kiểm điểm và phê bình đối với chi bộ. Nếu cấp ủy yêu cầu lần thứ ba mà đảng viên không kiểm điểm, dự họp không kiểm điểm thì chi bộ sẽ xem xét, truy tố đảng viên đó.

Nếu một bên cố tình bỏ qua việc xem xét theo yêu cầu của chi nhánh, chi nhánh sẽ thực hiện ngay quy trình yêu cầu xóa tên của bên đó.

– Các chi bộ, đảng bộ bộ phận (nếu có), đảng ủy cấp trên cơ sở, cấp ủy quyền xem xét xóa tên đảng viên và tiến hành kiểm điểm như xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách đảng viên.

Xem: Phân biệt xóa tên đảng viên và khai trừ đảng viên?

4. Khi đảng viên chính thức xin ra khỏi đảng.

– Chỉ xét cho ra khỏi đảng đối với những đảng viên không vi phạm tư cách của mình. Nếu vi phạm một đảng viên phải bị đảng xử phạt và coi như bỏ đảng.

-Đảng viên xin ra khỏi đảng phải nêu rõ lý do xin ra khỏi đảng, trình đơn và thông báo cho chi bộ.

– Đảng ủy cơ sở chia, tách (nếu có), Đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy xem xét, quyết định cho ra khỏi đảng và tiến hành các bước xóa tên trong danh sách đảng viên. ..

– Chi ủy cơ sở ủy quyền công nhận đảng viên, khai trừ và ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.

– Đảng viên đã được cấp uỷ quyết định cho thôi sinh hoạt đảng thì cấp uỷ có liên quan xem xét, cấp “giấy chứng nhận tuổi đảng” nếu cần cấp giấy chứng nhận tuổi đảng.

5. Thủ tục xóa tên đảng viên chưa đóng đảng phí hàng tháng.

Theo Quy định tại Quy tắc 24-QĐ / TW năm 2021 và Quy định 01-HD / TW năm 2021, thủ tục xóa tên được quy định cụ thể dưới đây.

Bước 1: Chi bộ làm bản kiểm điểm và tự phê bình trước chi bộ. Nếu cấp ủy yêu cầu lần thứ ba mà đảng viên không kiểm điểm, dự họp không kiểm điểm thì chi bộ sẽ xem xét, truy tố đảng viên đó.

Nếu một bên cố tình bỏ qua việc xem xét theo yêu cầu của chi nhánh, chi nhánh sẽ thực hiện ngay quy trình yêu cầu xóa tên của bên đó.

Bước 2 – Xem xét xóa tên thành viên khỏi nhóm.

-Chi bộ xem xét ra nghị quyết và báo cáo cấp ủy cấp trên nếu có trên 2/3 số đảng viên chính thức đồng ý xóa tên đảng viên dự bị.

-Nếu hơn 2/3 số chi nhánh đồng ý rút tên của người thay thế, ủy ban cơ sở của bên đó sẽ ra quyết định và thông báo cho ủy ban của bên có thẩm quyền.

-Ban thường vụ cấp ủy nơi công nhận đảng viên cho rằng nếu có quá nửa số đảng viên biểu quyết xóa tên thì quyết định xóa tên.

Ủy ban cơ sở, được trao quyền quyết định sự gia nhập của một dân quân, sẽ quyết định trấn áp tên dân quân dự bị nếu ít nhất 2/3 số dân quân hiện tại đồng ý.

6. Giải quyết các khiếu nại về việc xóa tên đảng.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại lên cấp trên của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tổ chức cấp ủy có trách nhiệm điều tra và giúp cấp ủy giải quyết các khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại được nêu dưới đây.

– Trong vòng 90 ngày làm việc ở cấp bang, quận, huyện và cấp tương đương. Trong thời hạn 180 ngày làm việc ở cấp trung ương kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

Ngoài ra, theo Quy tắc 24-QĐ / TW, các khiếu nại sau sẽ không được xử lý:

 • Hết thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đảng viên đó nhận được quyết định xóa tên.
 • Đã được cơ quan có thẩm quyền cao nhất xem xét và kết luận.
 • Khiếu nại cá nhân hoặc nhóm thay mặt cho.
 • Yêu cầu bồi thường nếu không có quyết định xóa tên của cấp ủy có thẩm quyền.

Có những quy tắc duy nhất để giải quyết khiếu nại về việc xóa tên đảng viên nước ngoài.

7. Đảng viên bị loại có được khiếu nại không?

Như đã đề cập trong Phần 6 Đảng viên bị xóa tên có thể khiếu nại với cấp ủy cấp cao nhất đến ban bí thư cấp ủy trung ương.

Tuy nhiên, thời hạn khiếu nại là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định xóa tên.

Thời hạn giải quyết khiếu nại kể từ ngày nhận được đơn của các cấp ủy đảng như sau:

 • Cấp bang: Trong vòng 90 ngày.
 • Cấp Trung ương: Trong vòng 180 ngày.

Nếu không đồng ý với quyết định cách chức của cấp ủy, đảng viên có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên. Điều này thể hiện sự minh bạch, công bằng trong quá trình kiểm điểm, đồng thời nâng cao tinh thần tự giác xây dựng phẩm chất, đạo đức, tác phong gương mẫu của người đảng viên.

8. Tôi có thể đăng ký lại sau khi bị loại khỏi trận đấu không?

Theo quy định tại Quy tắc 24-QĐ / TW Tiểu mục 3.5.1 Điều 4, việc đăng ký lại phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Sau khi đạt yêu cầu, tiêu chuẩn của người vào đảng như trên 18 tuổi, qua thực tiễn chứng minh là người tin cậy, xuất sắc …
 • Còn ít nhất 36 tháng kể từ khi ra khỏi đảng (riêng đối với những người ít phạm tội, 60 tháng kể từ khi được xóa án tích. Đảng viên bị khai trừ đảng vì vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình thì thực hiện theo điều lệ Bí thư và làm đơn xin đăng ký lại đảng Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy (hoặc tương đương) viết và đồng ý bằng văn bản và có thẩm quyền Phải được cấp ủy (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định.
 • Thực hiện đúng các quy trình nêu tại điều 4 khoản 1, 2, 3 và 4 Điều lệ Đảng.

Điều luật 24-QD / TW cũng quy định rằng những người đã rời khỏi trận đấu trước đó sẽ không được xem xét và phê duyệt lại vì những lý do sau:

 • Tự mình dừng các hoạt động của bữa tiệc.
 • Xin dự tiệc (trừ khi lý do gia đình rất khó).
 • Nó gây ra sự khác biệt nội bộ nghiêm trọng;
 • Bị kết tội tham nhũng;
 • Bị kết tội gì đó không phải là trọng tội.

Do đó, quy định trên cho phép một người đã bị khai trừ đảng được nhập cảnh trở lại hoàn toàn. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu nó bị cấm bởi các quy tắc trên.

Trường hợp đảng viên bị khai trừ đảng vì lý do chính đáng như gia đình khó khăn, không đủ điều kiện đóng đảng phí thì đảng viên đó sau khi khắc phục khó khăn có thể xin gia nhập đảng trở lại. Như các bạn thấy, bên mình luôn có những nội quy, quy định nhằm tạo điều kiện cho những ai muốn tham gia và sinh hoạt trong bữa tiệc.

Bài báo này đã cung cấp thông tin về quy định và thủ tục xóa tên đảng viên. Bạn đọc nên tham khảo các bài viết liên quan trong phần Hỏi đáp pháp lý về Dữ liệu lớn.

 • Hướng dẫn 09-HD / BTCTW về nghiệp vụ dân quân
 • Hướng dẫn đánh giá, phân loại đảng viên
 • Mức đóng đảng phí hiện hành đối với đảng viên

Thông tin thêm về Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022

Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 2022 như thế nào? Các trường hợp nào bị xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên? Để tìm hiểu vấn đề này, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây cùng Xgame.
Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết hoặc quyết định đề nghị Kết nạp Đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để ban hành nghị quyết hoặc quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết lên cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Quy trình, thủ tục xóa tên Đảng viên 20221. Những trường hợp xóa tên đảng viên
Theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau:
– Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;
– Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên;
– Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;
– Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên;
– Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.
2. Thủ tục xóa tên Đảng viên dự bị vi phạm tư cách
Nếu là đảng viên dự bị vi phạm tư cách thì thủ tục xóa tên đảng viên sẽ được thực hiện như sau:

– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.
– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền Kết nạp Đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định Kết nạp Đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.
3. Thủ tục xóa tên Đảng viên chính thức
Nếu là đảng viên chính thức, việc xóa tên Đảng viên trong danh sách đảng viên sẽ được thực hiện như sau:
– Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xóa tên đảng viên, thực hiện thủ tục xem xét như việc xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách.
Tham khảo thêm: Phân biệt xóa tên Đảng viên và khai trừ Đảng viên?
4. Trường hợp Đảng viên chính thức xin ra khỏi Đảng
– Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.
– Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.
– Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền Kết nạp Đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.
– Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng” cho những người đó.
5. Trình tự thủ tục xóa tên đảng viên không đóng đảng phí ba tháng
Căn cứ Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 và Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 quy định thủ tục xóa tên như sau:
Bước 1: Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi ủy đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.
Trường hợp đảng viên cố tình không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của chi bộ thì chi bộ thực hiện ngay quy trình đề nghị xóa tên đảng viên.
Bước 2: Xem xét xóa tên Đảng viên.
– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.
– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.
– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.
6. Giải quyết khiếu nại về xoá tên đảng viên
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cơ quan tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm nghiên cứu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại. Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau:
– Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương; không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Cũng theo Quy định 24-QĐ/TW, không giải quyết những trường hợp khiếu nại sau đây:
Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Đảng viên nhận được quyết định xóa tên;
Đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận;
Cá nhân hoặc tập thể khiếu nại hộ;
Khiếu nại khi chưa có quyết định xóa tên của cấp ủy đảng có thẩm quyền.
Việc giải quyết khiếu nại về xóa tên đối với Đảng viên ở ngoài nước có quy định riêng.
7. Đảng viên bị xóa tên có được thực hiện khiếu nại không?
Như đã đề cập tại mục 6 thì Đảng viên bị xóa tên có thể thực hiện khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
Tuy nhiên thời hạn khiếu nại là trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên.
Thời hạn giải quyết đơn khiếu nại kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của các cấp ủy Đảng là:
Cấp tỉnh: không quá 90 ngày;
Cấp Trung ương: không quá 180 ngày.
Nếu không đồng ý với quyết định khai trừ của cấp ủy, Đảng viên hoàn toàn có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên. Điều này thể hiện tính minh bạch, công bằng trong quy trình xét duyệt, đồng thời nâng cao tinh thần tự giác trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức cũng như tác phong người Đảng viên gương mẫu.
8. Bị xóa tên khỏi Đảng có được kết nạp lại?
Theo quy định tại mục  3.5.1 Điều 4  Quy định 24-QĐ/TW thì người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:
Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng như từ 18 tuổi trở lên, qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm…
Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích; đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.
Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.
Trong Quy định 24-QĐ/TW cũng có quy định không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do:
Tự bỏ sinh hoạt đảng;
Làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn);
Gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng;
Bị kết án vì tội tham nhũng;
Bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.
Do đó, theo quy định trên người bị xóa tên ra khỏi Đảng hoàn toàn có thể được kết nạp lại. Tuy nhiên, phải không thuộc những trường hợp bị cấm theo quy định nêu trên.
Trường hợp Đảng viên bị xóa tên ra khỏi Đảng vì những lý do chính đáng như hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện đóng Đảng phí thì sau khi khắc phục khó khăn hoàn toàn có thể xin vào Đảng lần nữa. Có thể thấy, Đảng ta luôn có những quy định, điều lệ để tạo điều kiện cho những người muốn gia nhập và sinh hoạt trong Đảng.
Bài viết đã cung cấp thông tin về quy định, thủ tục xóa tên Đảng viên. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật của Xgame.
Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên
Hướng dẫn đánh giá, phân loại Đảng viên
Mức đóng đảng phí hiện hành của Đảng viên

#Quy #trình #thủ #tục #xóa #tên #Đảng #viên


 • Tổng hợp: Xgame
 • #Quy #trình #thủ #tục #xóa #tên #Đảng #viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button