Quyết định 20/2020/QĐ-TTg

Thông tin thêm về Quyết định 20/2020/QĐ-TTg

Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 20/2020/QĐ-TTg vào ngày 22/07/2020.
Theo quy định mã điện tử của công ty, cộng tác xã, hộ kinh doanh là chuỗi ký tự trình diễn tương ứng mã số công ty, mã số cộng tác xã, mã số hộ kinh doanh theo quy định. Đối với các bộ, ngành mã định danh điện tử là chuỗi ký tự có tối đa 35 ký tự và được phân thành các nhóm ký tự, gồm: dấu chấm (.), các chữ số từ 0 tới 9 và các chữ cái từ A tới Z.
Các nhóm nhân vật nêu trên lúc kết nối, liên thông san sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng sơ đồ định danh cho nhóm cơ quan, tổ chức mình bao gồm các thành phần theo quy định và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, ban bố, đảm bảo mã xác định sơ đồ định danh ko trùng lặp.
Sơ đồ định danh đã được xây dựng, ban bố có thể được sửa đổi, không những thế ko được sửa đổi mã xác định sơ đồ định danh, cơ quan, tổ chức phát hành và cấu trúc mã xác định cơ quan, tổ chức trong sơ đồ định danh. Nếu phải chỉnh sửa các thông tin này thì xây dựng sơ đồ định danh mới.
Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực từ khi ngày 15/09/2020. Sau đây, xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của quyết định này.
Nội dung Quyết định 20/2020/QĐ-TTg

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #202020QĐTTg

Mã định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 20/2020 / QĐ-TTg vào ngày 22 tháng 7 5 2020.

Theo quy định, mã số điện tử của công ty, cộng tác xã, hộ kinh doanh là chuỗi ký tự trình bày mã số công ty, mã cộng tác xã, mã hộ kinh doanh theo quy định. Đối với bộ, số nhận dạng điện tử là 1 chuỗi ký tự có tối đa 35 ký tự và được phân thành các nhóm ký tự, bao gồm: dấu chấm (.), Chữ số từ 0 tới 9 và các chữ cái từ A tới Z.

Các nhóm nhân vật nêu trên lúc kết nối, liên thông, san sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng đề án nhận biết cho nhóm cơ quan, tổ chức của mình, bao gồm các thành phần theo quy định và gửi lại cho cơ quan, tổ chức. và Truyền thông để tổng hợp, ban bố và bảo đảm mã định danh của Đề án nhận dạng ko bị trùng lặp.

Đề án nhận dạng đã được xây dựng và ban bố có thể được sửa đổi, mà ko được phép sửa đổi các mã xác tiên đề án nhận dạng, cơ quan, nhà cung cấp và cấu trúc mã xác định các cơ quan hoặc tổ chức trong hệ thống. Sơ đồ mã xác định. Nếu thông tin này phải được chỉnh sửa, 1 lược đồ nhận dạng mới phải được xây dựng.

Văn bản này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15 tháng 9 5 2020. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo nội dung của quyết định này.

Nội dung Quyết định 20/2020 / QĐ-TTg


Thông tin thêm về Quyết định 20/2020/QĐ-TTg

Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 20/2020/QĐ-TTg vào ngày 22/07/2020.
Theo quy định mã điện tử của công ty, cộng tác xã, hộ kinh doanh là chuỗi ký tự trình diễn tương ứng mã số công ty, mã số cộng tác xã, mã số hộ kinh doanh theo quy định. Đối với các bộ, ngành mã định danh điện tử là chuỗi ký tự có tối đa 35 ký tự và được phân thành các nhóm ký tự, gồm: dấu chấm (.), các chữ số từ 0 tới 9 và các chữ cái từ A tới Z.
Các nhóm nhân vật nêu trên lúc kết nối, liên thông san sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng sơ đồ định danh cho nhóm cơ quan, tổ chức mình bao gồm các thành phần theo quy định và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, ban bố, đảm bảo mã xác định sơ đồ định danh ko trùng lặp.
Sơ đồ định danh đã được xây dựng, ban bố có thể được sửa đổi, không những thế ko được sửa đổi mã xác định sơ đồ định danh, cơ quan, tổ chức phát hành và cấu trúc mã xác định cơ quan, tổ chức trong sơ đồ định danh. Nếu phải chỉnh sửa các thông tin này thì xây dựng sơ đồ định danh mới.
Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực từ khi ngày 15/09/2020. Sau đây, xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của quyết định này.
Nội dung Quyết định 20/2020/QĐ-TTg

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #202020QĐTTg


  • Tổng hợp: Xgame VN
  • #Quyết #định #202020QĐTTg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button